Displaying 234951 - 234960 of 294628
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2 62017448053 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เลขที่ EBซ.024/2562 (คส.ชป.2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 4 61127284351 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนรอบบริเวณฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 0.352 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D1] ยกเลิกประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2 62017448053 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เลขที่ EBซ.024/2562 (คส.ชป.2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการชลประทานเลย 62027003830 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการชลประทานเลย 62027003949 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการชลประทานเลย 62027003584 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62017507266 ซื้อเหล็กหนีบกระดาษสีดำ และอื่นๆ จำนวน 17 รายการ ของงานซ่อมแซมคันดินและหินเรียงท่อลอดถนนคลองแต้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 62017540754 ซื้อเสาเข็ม คสล.-แผ่นพื้น กลาง รวม 3 รายการ ลป.264/2562 งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง 4R-RMC กม.13+875 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการชลประทานเลย 62017149132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทางบนคันคลอง 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ระยะทาง 3.315 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการชลประทานเลย 62027003949 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
นับ: 10