Displaying 234971 - 234980 of 294916
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 62017527546 ซื้อไม้กวาดดอกหญ้า และอื่น ๆ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 62017522067 ซื้อกระดาษโปสเตอร์ และอื่นๆ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 62017527094 แถบกระดาษกาวย่น และอื่น ๆ จำนวน ๔ รายการ [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 62017522288 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 62017526245 ซื้อร่มสนามแกนไม้ และอื่นๆ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 62017525742 ซื้อถังน้ำพลาสติก และอื่นๆ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการชลประทานศรีสะเกษ 62027005660 ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ ประเภทปากลิ้นรางชั้นคุณภาพ คสล.๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. (มอก.๑๒๘-๒๕๔๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการชลประทานศรีสะเกษ 62017536404 ซื้อหินย่อย เบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการชลประทานศรีสะเกษ 62017300582 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพฝายห้วยทา (วังกระบือ) หมู่ที่ ๓ ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง 62017541765 จ้างขยายเขตระบบจำหน่าย และติดตั้งหม้อแปลง สำหรับงานปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยน้ำเค็ม ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
นับ: 10