Displaying 234981 - 234990 of 294858
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเลย 62017054057 ประกวดราคาซื้อท่อซีเมนต์ใยหินขนาด 400 มม. ชั้น 20 ยาว 5.00 ม. พร้อมข้อต่อและแหวานยาง (ตามมอก.81-2548, มอก.126-2548 และ มอก.237-2520) รวม 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 62017540622 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่าง ๆ ลป.263/2562 งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง 4R-RMC กม.13+875 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 62017540492 ซื้อเบ็ดเตล็ด (วัสดุก่อสร้าง) ลป.262/2562 งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง 4R-RMC กม.13+875 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการชลประทานพิษณุโลก 62017463443 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP) จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ พล.99/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการชลประทานพิษณุโลก 62017452252 จ้างซ่อมระบบเครื่องรถยนต์บรรทุก 1 ตัน (4 ประตู) ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น 4D56T-AG7922 จำนวน 15 รายการย่อย ตามใบเบิกเลขที่ พล.97/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการชลประทานพิษณุโลก 62017452820 จ้างซ่อมระบบเครื่องรถยนต์บรรทุก 1 ตัน รุ่น WL51 ยี่ห้อ FORD แบบ Model UL 86 PAA จำนวน 10 รายการย่อย ตามใบเบิกเลขที่ พล.98/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
กองพัสดุ 62017309573 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [22] จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
กองพัสดุ 62017382424 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [22] จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62027015857 ซื้อมอก.1267-2544 น้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ สำหรับงาน ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายน้ำสางระยะที่ 2 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เลขที่ คภฟ.51/2562 (คศ.ภูฟ้าพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62017507850 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 71 รายการ สำหรับงานก่อสร้างระบบส่งนํ้าฝายนํ้าสางระยะที่ 2 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เลขที่ คภฟ.50/2562 (คศ.ภูฟ้าพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
นับ: 10