Displaying 234991 - 235000 of 294642
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 62017541256 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 9,000 ลิตร งานกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำบ้านจั่น โครงการชลประทานอุดรธานี เลขที่ ผบค 3/ฉ(ข)/146/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 62017529017 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) เลขที่ ผบค ๓/ฉ (ข)/๑๕๐/๒๕๖๒ งานระบบส่งน้ำระยะที่ ๒ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 62017524860 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 9,000 ลิตร งานขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคันดิน Route D โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี เลขที่ ผบค ๓/๑๔๓/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/01/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 62017464524 ซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงขนาดต่างๆ (พร้อมตอก) รวม ๓ รายการ (ลำสะพุง) (สกก.๖ ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/01/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 62017527624 ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซีปลายปากระฆัง (ชั้นคุณภาพ ๘.๕) มอก.๑๗-๒๕๓๒ และอื่นๆ รวม ๑๖ รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ ๒ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (สกก.๖ ขอนแก่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 31/01/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 62017534330 ประกวดราคาซื้อเสาดวงโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ สำหรับก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 31/01/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 62017534330 ประกวดราคาซื้อเสาดวงโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ สำหรับก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 31/01/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 62017541741 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD (มอก.1267-2544) รวม 1 รายการ สำหรับงานค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/01/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 62017541133 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อลอดคลอง ๔.๖L-๘.๕R กม.๓+๒๐๐ จำนวน ๑ งาน (งานซ่อมแซมท่อลอดคลอง ๔.๖L-๘.๕R กม.๓+๒๐๐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี) โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 31/01/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 62017537329 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อลอดคลอง D๙ กม.๑+๘๐๐ ๑ แห่ง จำนวน ๑ งาน (งานซ่อมแซมท่อลอดคลอง D๙ กม.๑+๘๐๐ ๑ แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี) โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 31/01/2019
นับ: 10