Displaying 235181 - 235190 of 294848
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเลย 62027003830 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการชลประทานเลย 62027003584 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการชลประทานนราธิวาส 61127137788 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานท่อระบายน้ำคลองพระยากาเด็ง โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส (คป.นราธิวาส) โดยวิธีคัดเลือก [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 31/01/2019
โครงการชลประทานนราธิวาส M62010028449 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 44 รายการ ของงานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายไอร์มือเซ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (คป.นราธิวาส) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 31/01/2019
โครงการชลประทานนราธิวาส M62010028424 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายไอร์มือเซ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (คป.นราธิวาส) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 31/01/2019
โครงการชลประทานภูเก็ต 62017140577 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 31/01/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 62017517855 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 37 รายการ ฝายห้วยยาง ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (คส.ชป.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/01/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 62017541610 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ เลขที่ สชป.7 คบ./197/2562 งานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำฝั่งซ้าย ช่วงที่ 2 กม.0+000 ถึง 0+400 ปตร.บ้านนาบัว (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/01/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 62017542382 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 37 รายการ แก้มลิงห้วยน้ำเค็มพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (คส.ชป.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/01/2019
โครงการชลประทานอุบลราชธานี M62010028386 น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น อะไหล่ งานแก้มลิงห้วยต้อนพร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนสุข ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี(คป.อุบลราชธานี) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 31/01/2019
นับ: 10