Displaying 235631 - 235640 of 294637
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 62017517233 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ รวมจำนวน 3 รายการ ของงานซ่อมแซมท่อลอดถนนเชื่อมคลองส่งน้ำ กม.6+100 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
โครงการชลประทานแพร่ 62017487148 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาดต่าง ๆ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่สาย (ไซฟ่อนแม่สาย) (คป.แพร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
โครงการชลประทานแพร่ 62017503887 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของงานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานแพร่ (คป.แพร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
โครงการชลประทานแพร่ 62017507815 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ของงานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานแพร่(คป.แพร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 61127471352 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๒๓ รายการ ของงานซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยกว๊าน ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
โครงการชลประทานมหาสารคาม 62017515870 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.1267-2544 จำนวน 9,000 ลิตร สำหรับงานค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 62017434513 ซื้อวัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ จำนวน 21 รายการ สำหรับงานซ่อมแซม Dispersive Soil คลอง LMC เขื่อนลำแชะ โซนส่งน้ำที่ 18 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย,เฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ (คบ.ลำแชะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 62017495930 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม จำนวน 2 รายการ ของงานค่าครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี 2562 ( คบ.ลำแชะ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D2] เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 30/01/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 62017495930 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม จำนวน 2 รายการ ของงานค่าครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี 2562 ( คบ.ลำแชะ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D1] ยกเลิกประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 30/01/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 62017495930 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม จำนวน 2 รายการ ของงานค่าครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี 2562 ( คบ.ลำแชะ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 30/01/2019
นับ: 10