Displaying 235701 - 235710 of 294628
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 62017493848 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ งานกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ โครงการชลประทานอุดรธานี เลขที่ ผบค ๓/ฉ(ข)/๑๒๖/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 62017494079 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ งานกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด โครงการชลประทานอุดรธานี เลขที่ ผบค ๓/ฉ(ข)/๑๓๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 62017493894 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ งานกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน โครงการชลประทานหนองคาย เลขที่ ผบค ๓/ฉ(ข)/๑๒๗/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 62017494109 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ งานกำจัดวัชพืชห้วยสหาย โครงการชลประทานบึงกาฬ เลขที่ ผบค ๓/ฉ(ข)/๑๓๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 62017494253 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ งานกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เลขที่ ผบค ๓/ฉ(ข)/๑๓๘/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 62017494266 ซื้อน้ำมันเครื่องไดนามิค พลัส SAE ๑๕ W-๔๐ ขนาดบรรจุแกลลอนละ ๑๘ ลิตร (มอก.๓๕๖-๒๕๔๑) งานกำจัดวัชพืชฝายยางลำห้วยวังเลา โครงการชลประทานมหาสารคาม เลขที่ ผบค ๓/ฉ(ข)/๑๓๙/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 62017514366 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๙๐๐๐ ลิตร เลขที่ ผบค ๓/ฉ(ข)/๑๔๐/๒๕๖๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ฝายลำห้วยบุ่งสะเบา ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 62017510467 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๙๐๐๐ ลิตร เลขที่ ผบค ๓/ฉ (ข)/๑๔๒/๒๕๖๒ งานขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองร่องน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 62017493948 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ งานกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยโมง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง เลขที่ ผบค ๓/ฉ(ข)/๑๒๘/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 62017493997 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ งานกำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ ภายในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เลขที่ ผบค ๓/ฉ(ข)/๑๒๙/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
นับ: 10