Displaying 264851 - 264860 of 323397
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6 ระยอง 62017496787 ซื้อปากกาเน้นข้อความคละสี และอื่นๆ จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
โครงการชลประทานชัยนาท 62017491166 ซื้อดินธรรมดาฯ งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ 62017457673 ซื้อไม้ไผ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3นิ้ว x 6.00 ม.และอื่นๆ จำนวน 23 รายการ สำหรับงานกำจัดวัชพืช จำนวน 52 สาย(คบ.ภาษีเจริญ) ภจ.189/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ 62017504963 ซื้อดินธรรมดา และดินลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ 62017501908 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TYPE I โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ 62017502572 ซื้อดินธรรมดา และดินลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
โครงการชลประทานระนอง 62017415040 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานปรับปรุงอาคารอัดน้ำบ้านบางหมีเหนือ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ (คป.ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
สำนักงานชลประทานที่ 12 62017294670 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ สำหรับงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดการน้ำชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 61127307426 ประกวดราคาเช่ารถเครนและรถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนยก รวม 2 รายการ สำหรับงานก่อสร้าง ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 29.272 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 30/01/2019
สำนักงานชลประทานที่ 13 62017497072 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ (ISO ๙๐๐๒-๒๕๓๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
นับ: 10