Displaying 290101 - 290110 of 294628
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานนครสวรรค์ 61097401399 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17/09/2018
โครงการชลประทานพิษณุโลก 61087510626 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำด้วยรถขุดจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำบ้านหินลาด โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ (คป.พิษณุโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 17/09/2018
โครงการชลประทานพิษณุโลก 61087510626 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำด้วยรถขุดจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำบ้านหินลาด โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ (คป.พิษณุโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 17/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร 61097366060 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น ไฮลักซืวีโก้ แชมป์ 041 4480 จำนวน 1คัน ของงานพนังกั้นน้ำปากคลองพระองค์ไชยานุชิต(ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17/09/2018
โครงการชลประทานนนทบุรี 61097399533 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ เลขที่ ฉจ.310(อส.2)/2561 (สำหรับงานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นโท (ท41-ท.45) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 3 61097201933 ซื้อกระดาษอิงเจ็ตขาวและอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 3 61097244137 ซื้อหมึกสีชมพู PF1 102 และอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 3 61097204807 ซื้อทินเนอร์ 3 A และอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 61097346664 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จชนิดผสมกับที่ประเภทที่ 1 ชั้นคุณภาพการต้านทานแรงอัดของคอนกรีตแท่งทรงลูกบาศก์ ได้ไม่น้อยกว่า180 กก./ตร.ซม. เมื่ออายุครบ 28 วัน(ชั้นคุณภาพ C14.5/18) ตามรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของกรมชลประทาน (Specifications) ที่แนบ (มอก.213-2552) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 17/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 61097346664 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จชนิดผสมกับที่ประเภทที่ 1 ชั้นคุณภาพการต้านทานแรงอัดของคอนกรีตแท่งทรงลูกบาศก์ ได้ไม่น้อยกว่า180 กก./ตร.ซม. เมื่ออายุครบ 28 วัน(ชั้นคุณภาพ C14.5/18) ตามรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของกรมชลประทาน (Specifications) ที่แนบ (มอก.213-2552) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 17/09/2018
นับ: 10