Displaying 294641 - 294650 of 304350
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา 61097637258 ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา 61097636347 ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 14 61097563450 เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง 61097648518 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ฯ รวม ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง 61097040836 ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (คบ.มูลล่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 25/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง 61097136451 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่คละขนาด 15-30 ซม.และอื่นๆจำนวน 6 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมท่อลอดพนังกั้นน้ำ DIKE 10 พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองตอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 25/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา 61097620145 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา 61097618553 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ สถานที่และทรัพย์สินทางราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย 61097626288 จ้างจ้างซ่อมแซม จำนวน 4 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ 3 เครื่อง ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี (คบ.โดมน้อย) โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 25/09/2018
โครงการชลประทานหนองคาย 61097641498 ซื้อแก๊สโซฮอล์ ๙๕ มอก.๒๒๐๕-๒๕๔๘ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2018
นับ: 10