Displaying 294851 - 294860 of 304350
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
กองพัสดุ 61087696905 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเย๊าะพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [21] จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลด 25/09/2018
โครงการชลประทานนครสวรรค์ 61097646186 ซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานปรับปรุงคลองวังม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2 61097399691 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน 5 รายการ โครงการฝายแม่อางบ้านน้ำล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เลขที่ EBซ.021/2561 (คส.ชป.2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 25/09/2018
โครงการชลประทานยโสธร 61097626496 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ท่อเหล็ก ชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน ๓๙ รายการ สำหรับงานสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 25/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 61097572388 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่าง ๆ มอก.423-2530 รวม 3 รายการ งานซ่อมแซมฝายเหมืองกลางในลำน้ำห้วยทรายโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 61097567406 ซื้อตะปูเหล็กหัวกลมแบน - ไม้เสากลมยูคาลิปตัส และอื่นๆ รวม 41 รายการ ของงานซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำกลางคลองส่งน้ำสายซอย 1R-1L-RMC กม.1+240 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 61097569918 ซื้อหญ้าคา - เทปพัสสายไฟฟ้า รวม 108 รายการ ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 1L-5R-LMC กม.1+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 61097569461 ซื้อรองเท้าบู๊ช - ตะปูเหล็กหัวกลมแบน รวม 36 รายการ ของงานซ่อมแซมหินก่อหน้า-ท้ายฝายเหมืองคือ กม.2+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 61097559092 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆมอก.423-2530 รวม 3 รายการ งานซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า คลองส่งน้ำสายใหญ่ผาแตก 7 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 61097563063 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่าง ๆ มอก.423-2530 รวม 3 รายการ งานซ่อมแซมฝายเจ้านาย ในลำน้ำแม่ตาด กม.7+370 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2018
นับ: 10