Displaying 399291 - 399300 of 416120
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 61107155620 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-7470DN-2280 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานชุมพร 61107015433 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยใหญ่ เลขที่ EB (กส) ๐๒/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานชุมพร 61107126548 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝายคลองเสร็จ เลขที่ EB (กส) ๐๑/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานชัยนาท 61107143951 ซื้อกระดานไวท์บอร์ดและอื่นๆ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานชัยนาท 61107157364 ซื้อเครื่องเย็บกระดาษและอื่นๆ งานปรับปรุง ปตร.ปลายคลองระบาย INTERCEPTOR DRAIN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานชัยนาท 61107141028 ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์และอื่นๆ งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานชัยนาท 61107142714 ซื้อแฟ้มปกแข็งและอื่นๆ งานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย โครงการชลประทานชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานชัยนาท 61107143573 ที่เจาะกระดาษและอื่นๆ งานซ่อมแซมคลองระบาย Huai Tanoad ฝั่งซ้าย โครงการชลประทานชัยนาท [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานตรัง 61107139149 ประกวดราคาซื้อหินย่อย และอื่นๆ รวม ๑๔ รายการ สำหรับงานปรับปรุงระบบส่งน้ำ คลอง LMC กม.๔+๔๕๐ (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (คป.ตรัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานภูเก็ต M61100022216 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองพระแทวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 16/10/2018
นับ: 10