Displaying 399301 - 399310 of 416120
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานชุมพร 61107015433 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยใหญ่ เลขที่ EB (กส) ๐๒/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานชุมพร 61107126548 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝายคลองเสร็จ เลขที่ EB (กส) ๐๑/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานภูเก็ต 61097671104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองระบายน้ำอ่างเก็บน้ำบางวาด โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานภูเก็ต 61097671104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองระบายน้ำอ่างเก็บน้ำบางวาด โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 61107162089 จ้างเหมารักษาความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 61107131305 ซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุกขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6 ตัน และอื่นๆ จำนวน 15 รายการ สำหรับงานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำฝายดอยน้อย อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 61107145247 ซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุกน้ำ ชป.097-1288 และอื่นๆ จำนวน 20 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 61107145274 ซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุกขนาด 6 ตัน ชป.046-0929 และอื่นๆ จำนวน 12 รายการ สำหรับงานก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งฝายดอยน้อย อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 61097765581 ซื้อไม้แปรรูป ขนาดต่าง ๆ รวมจำนวน ๒ รายการ ของงานปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.๑๐+๒๐๐ ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 61097234680 ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา และอื่นๆ รวม 16 รายการ งานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปลายคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (EB.ซ.บธ.02/2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
นับ: 10