Displaying 399311 - 399320 of 416119
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 61097293329 ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา และอื่นๆ รวม 18 รายการ งานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ คลองระบาย 4 ซ้าย แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (EB.ซ.บธ.06/2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 61097291123 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่คละขนาด 15-30 ซม และอื่นๆ รวม 11 รายการ งานซ่อมแซม ปตร.ถ้ำเข้ป้องกันอุทกภัยแม่น้ำท่าจีนและอำเภอหันคา คลองระบายใหญ่สุพรรณ 1 ช่วง กม.26+000ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (EB.ซ.บธ.07/2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 61097440831 ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา และอื่นๆ รวม 13 รายการ งานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำปลายคลอง 3 ขวา -1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (EB.ซ.บธ.08/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม 61097758165 ซื้อเหล็กฉากฯลฯ และอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ งาน ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดคันกั้นน้ำคลองแยกซอย 3 ซ้าย - 21 ขวา กม.0+400 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ลำปาง 61107153602 ซื้อแผ่นพลาสติก หนา 0.25 มม. มอก.1479-2558 และอื่นๆ (สพญ.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ลำปาง 61107155403 ซื้อแผ่นใยสังเคราะห์ มอก.178-2549 และอื่นๆ (สพญ.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม 61097580005 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองหนองรีนอก ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม 61097579924 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาดาดคอนกรีตคลองแยก 1 ซ้าย-1 ซ้าย-19 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม 61097579866 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาดาดคอนกรีตคลองซอย 22 ขวา ระยะที่ 5 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม 61097439305 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองยายแก้ว ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
นับ: 10