Displaying 399321 - 399330 of 416119
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม 61107022397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงท่อระบายน้ำลอดคลองซอย 22 ขวา ที่ กม.7+700 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม 61097579667 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาดาดคอนกรีตคลอง 1 ซ้าย-21 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ลำปาง 61107161155 ประกวดราคาซื้อวัสดุมวลรวม รวม 3 รายการ สำหรับงานค่าก่อสร้างอาคารชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา (สพญ.5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 61087632215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายบ้านสระหลวง 1 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี M61100020292 งานซ่อมแซมหินเรียงท่อระบายน้ำพื้นที่พรุทุ่งคอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ๑ รายการ [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี M61100022267 ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่าง ๆ งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ Lat 4.6L-17.2L เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลดอนรัก [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี M61100022295 จ้างเหมาถมดินคลองส่งน้ำ Lat 4.6L-17.2L (U-Shape) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 16/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ลำปาง 61107154847 ซื้อกระเบื้อซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ 50x120x0.5 ซม. และอื่นๆ (สพญ.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ลำปาง 61107155403 ซื้อแผ่นใยสังเคราะห์ มอก.178-2549 และอื่นๆ (สพญ.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ลำปาง 61107153602 ซื้อแผ่นพลาสติก หนา 0.25 มม. มอก.1479-2558 และอื่นๆ (สพญ.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
นับ: 10