Displaying 399341 - 399350 of 416119
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 61107104891 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ของงาน ซ่อมแซมหินก่อ-หินเรียงท้าย ปตร.โพธิ์เตี้ย ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (คบ.ลำตะคอง) เลขที่ ฉซ.ลต.12.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 61107105685 ซื้อหินคลุก จำนวน 1 รายการ ของงานซ่อมแซมคันคลอง LMC กม.8+320-กม.12+340 ปตร.มะเกลือใหม่ (คบ.ลำตะคอง) เลขที่ฉซ.ลต.13.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ 61097040395 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงคันกั้นน้ำเล็กช่วงวัดหัวยาง-วัดโรงช้าง กม.3+000-กม.3+200 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ 61107042505 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานกาญจนบุรี 61107156203 ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกล (ฝายทดน้ำบ้านหนองตาม่วง พร้อมขุดลอก ) ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 61107157188 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และ ทรายหยาบน้ำจืด รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 61107158369 ซื้อปูนซีเมนต์ปอรต์แลนด์ประเภทที่ ๑ ชนิดบรรจุถุงกระดาษหนา ๓ ชั้น หนักถุงละ ๕๐ กก. ตาม มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๕๕ รวม ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 61107162459 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 61107153826 จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน ๓ สาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 61107158799 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ Lat ๓๗.๐R กม.๐+๐๔๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 16/10/2018
นับ: 10