Displaying 399351 - 399360 of 428042
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 61117164456 ประกวดราคาซื้อหินย่อย เบอร์ ๒ และอื่น ๆ จำนวน ๓ รายการ โครงการฝายบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (คส.ชป.๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 13/11/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง 61117175595 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 57 และอื่นๆ รวม 2 รายการ (ใบเบิกเลขที่ 232/2562 มต.น.ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/11/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง 61117181353 ซื้อตู้ภายนอกอาคาร จำนวน 1 รายการ (ใบเบิกเลขที่ 236/2562 มต. ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/11/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง 61117173166 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 57 และอื่นๆ รวม 2 รายการ (ใบเบิกเลขที่ 228/2562 มต.น ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/11/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง 61117173592 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 57 และอื่นๆ รวม 2 รายการ (ใบเบิกเลขที่ 229/2562 มต.น ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/11/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง 61117173720 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 57 และอื่นๆ รวม 2 รายการ (ใบเบิกเลขที่ 230/2562 มต.น ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/11/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง 61117173875 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 57 และอื่นๆ รวม 2 รายการ (ใบเบิกเลขที่ 231/2562 มต.น ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/11/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง 61117180541 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 57 และอื่นๆ รวม 2 รายการ(ใบเบิกเลขที่ 238/2562 มต.น.ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/11/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง 61117180324 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 57 และอื่นๆ รวม 2 รายการ(ใบเบิกเลขที่ 237/2562 มต.น.ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/11/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง 61117177802 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 57 มอก.1267-2544 จำนวน 1 รายการ (ใบเบิกเลขที่ 235/2562 มต.น.ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/11/2018
นับ: 10