Displaying 399371 - 399380 of 416120
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ 61107163875 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ รวม 3 รายการ สำหรับงาน ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคันคลองระบาย 1 ขวามะขามเฒ่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ 61107165016 ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืช รวม 1 รายการ สำหรับงาน ซ่อมแซมหินเรียงคันคลองลาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ 61107152424 ซื้อเหล็กตัวยู และวัสดุอื่นๆ รวม ๖ รายการ สำหรับงาน ซ่อมแซมติดตั้งรอป้องกันวัชพืชปากคลองส่งน้ำ มะขามเฒ่า-กระเสียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ 61107152250 ซื้อบานระบายชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม รวม 1 รายการ สำหรับงาน ซ่อมแซมบานระบายคลองส่งน้ำ มะขามเฒ่า-อู่ทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 61107150410 ประกวดราคาซื้อ(เบ็ดเตล็ด) ตะปูใช้งานพิเศษ (มอก.114-2526) และอื่น ๆ จำนวน 62 รายการ สำหรับงานก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแส ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี (สกก.9 ชลบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 61107150367 ประกวดราคาซื้อ(เบ็ดเตล็ด) ตะปูเหล็กหัวกลมแบบบรรจุลังกระดาษ 18 กก. (มอก.113-2526) และอื่น ๆ จำนวน 48 รายการ สำหรับงานก่อสร้าง ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแส ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี (สกก.9 ชลบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 61107165073 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 1 รายการ ของงานอาคารบังคับน้ำบ้านกุดจอบ(คบ.ลำตะคอง) เลขที่ ฉซ.ลต.18.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 61107162940 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 1 รายการ ของงานซ่อมแซมหินก่อ-หินเรียง ท้าย ปตร.โพธิ์เตี้ย (คบ.ลำตะคอง) เลขที่ ฉซ.ลต.17.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 61107162572 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 1 รายการ ของงานแก้มลิงลำห้วยคลองขากบ พร้อมอาคารประกอบ(คบ.ลำตะคอง) เลขที่ ฉซ.ลต.21.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 61107159269 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ของงานอาคารบังคับน้ำบ้านกุดจอบ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (คบ.ลำตะคอง) เลขที่ EB.ซ.ลต.06.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
นับ: 10