Displaying 399381 - 399390 of 416119
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 16 61097016284 จ้างก่อสร้างปรับปรุงสระเก็บน้ำกองร้อย ตชด.432 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 3) ตำบลสะพานไม้เเก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ 61107165016 ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืช รวม 1 รายการ สำหรับงาน ซ่อมแซมหินเรียงคันคลองลาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ 61107134462 ซื้อค่าเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ ซ่อมแซมคลอง 8R-LMC ฝายปะคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ (คบ.ลำปลายมาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ 61107080446 ซื้อหินคลุก ซ่อมแซมคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเตย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ (คบ.ลำปลายมาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ 61107050460 ซื้อหินย่อย เบอร์ 1 และอื่นๆ รวม 4 รายการ ซ่อมแซมคลอง LMC ฝายปะคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ (คบ.ลำปลายมาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ 61107052905 ซื้อหินย่อย เบอร์ 1 และอื่นๆ รวม 4 รายการ ซ่อมแซมคลอง 6R-LMC ฝายปะคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ (คบ.ลำปลายมาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ 61107155643 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงเสริมบาน ปตน.พระอินทราชา และ ปตร.พระอินทราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ 61107155643 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงเสริมบาน ปตน.พระอินทราชา และ ปตร.พระอินทราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 M61100021870 ซื้อเบ็ดเตล็ดอะไหล่ซ่อมแซม น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น โครงการพนังกั้นน้ำ B1 และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานบึงกาฬ 61107164339 ซื้อหินใหญ่ขนาด 0.20-0.30 ม. (ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บภูทอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
นับ: 10