Displaying 399391 - 399400 of 416119
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 61107158247 ซื้อหินใหญ่ ขนาด ๒๐-๓๐ ซม. งานซ่อมแซมทางระบายน้ำฝายกระทุ่ม ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๖/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 61107156359 ซื้อท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ศก.๒ นิ้ว ยาว ๖ เมตร, แผ่นยางกันซึม ชนิด B และอื่นๆ งานแก้มลิงบ้านบุลิ้นฟ้าพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๓๗/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 61097670753 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารบังคับน้ำบ้านโนนสำราญพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ EB.จ.บร.๒/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 61097706918 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝายบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ EB.จ.บร.๔/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานตราด M61100022642 ซื้อหัวขับพร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคารควบคุมการระบายน้ำของท่อผันน้ำห้วยแร้งสำหรับงานซ่อมแซมระบบควบคุมการระบายน้ำของท่อผันน้ำห้วยแร้ง [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานสิงห์บุรี 61107157198 ซื้อลวดผูกเหล็ก และวัสดุอื่นๆ จำนวน 14 รายการ (งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำปากคลองใหม่ ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 61107140469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนลาดยางเข้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สำหรับงานก่อสร้างถนนลาดยางเข้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เลขที่ EB สชป.๕ ศภพ.จ.๐๖/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 61107130207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยด่านบ่วง สำหรับงาน River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยด่านบ่วง ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เลขที่ EB สชป.๕ ศภพ.จ.๐๔/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 61107127903 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยหินตาด ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร สำหรับงาน River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยหินตาด ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เลขที่ EB สชป.๕ ศภพ.จ.๐๓/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61107165461 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.54/2562 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 งานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานนครพนม จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
นับ: 10