Displaying 412191 - 412200 of 608634
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานพัทลุง E63030037529 ปรับปรุงการกัดเซาะด้านท้ายฝายป่าบอน หินก่อจำนวน 2,653 ตารางเมตร ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง) [P1] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานพัทลุง E63030037494 ป้องกันการกัดเซาะคลองระบายน้ำ ร.1 หินก่อจำนวน 4,678 ตารางเมตร (อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน) ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง) [P1] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ P63020033500 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ P63020033561 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ P63020033650 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยนา ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ P63020033623 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ P63020033606 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองเฉลียงลับ ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร 63037373752 ซื้อหมึกใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบ NETWORK ขนาด A4 ยี่ห้อ HP รุ่น COLORLASERJET 2605 DN [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร 63037550043 ซื้อหลอดไฟแสงจันทร์ ของงาน ซ่อมแซมหินทิ้งป้องกันตลิ่งเขื่อนนเรศวร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 16 E63030036452 งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 27/03/2020
นับ: 10