Displaying 412191 - 412200 of 428042
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 61107132060 จ้างทำบานรับน้ำ จำนวน ๖ บาน สำหรับงานแก้มลิงห้วยงิ้ว (ส่วนที่ ๓) พร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่างและเซบยาล่าง) ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานเชียงราย M61100018511 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนบนสันทำนบดิน ของงานซ่อมแซมถนนบนสันทำนบดินอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 M61100018512 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 61107123645 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างระเบิดหิน(พร้อมขนย้าย)และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 7.33 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย (สกก.๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี M61100018494 ปรุงปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย ๑ขวา-๒ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง ๓.๒๐๐ กม. (คป.สุราษฎร์ธานี) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี M61100018498 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย ๑ขวา-๑ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง ๔.๖๐๐ กม. (คป.สุราษฎร์ธานี) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานเชียงราย M61100018502 จ้างก่อสร้างงานดินขุดด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้าย ของงานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณหน้าฝายถ้ำวอก โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานเชียงราย M61100018497 จ้างก่อสร้างงานดินขุดด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้าย ของงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานเชียงราย 61107131837 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ ของงานซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยตาควน หมู่ที่ ๖ บ้านต๋ำน้ำตก ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2 61107122284 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ขนาด Dia.0.20 - 0.30 ม.และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ ฝายห้วยพระเจ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เลขที่ EBซ.012/2562 (คส.ชป.2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
นับ: 10