Displaying 412201 - 412210 of 428042
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2 61107123093 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ขนาด 0.20-0.30 ม. และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ ฝายห้วยเตียพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เลขที่ EBซ.017/2562 (คส.ชป.2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 M61100018449 น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น อะไหล่ เบ็ดเตล็ดและอื่นๆ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยศอก จังหวัดเลย [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 M61100018487 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานก่อสร้าง ระบบส่งน้ำระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี M61100018489 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย ๔ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง ๑.๘๒๐ กม. (คป.สุราษฎร์ธานี) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี M61100018485 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย ๑ซ้าย-๑ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง ๑.๗๐๐ กม. (คป.สุราษฎร์ธานี) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี M61100018477 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย ๑ซ้าย-๒ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. (คป.สุราษฎร์ธานี) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี M61100018474 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย ๑ซ้าย-๕ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง ๓.๐๗๐ กม. (คป.สุราษฎร์ธานี) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี M61100018473 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย ๒ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง ๑.๕๐๐ กม. (คป.สุราษฎร์ธานี) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี M61100018471 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย ๒ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง ๔.๐๐๐ กม. (คป.สุราษฎร์ธานี) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี M61100018470 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย ๒ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง ๑.๕๒๐ กม. (คป.สุราษฎร์ธานี) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/10/2018
นับ: 10