Displaying 412211 - 412220 of 608549
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานพังงา 63037420733 ซื้อกล่อง Gabions และ อื่น ๆ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานพังงา 63037411082 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานพังงา 63037187617 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานพังงา 63037188165 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และ อื่นๆ รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานพังงา 63037410942 ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานพังงา 63037188369 จ้างขุดลอกตะกอนดินทรายหน้าฝาย ท้ายฝาย ฝายคลองทับยาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานพังงา ปริมาณดิน 4,933 ลบ.ม. ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานพังงา 63037188266 จ้างขุดลอกตะกอนดินทรายหน้าฝาย ท้ายฝาย ฝายคลองในอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานพังงา ปริมาณ 8,223 ลบ.ม. ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 63037540837 ซื้อเสาเข็มไม้และอื่นๆ จำนวน 5 รายการ เลขที่ พจ(ซ)/09/2563 (ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 63037539915 ซื้อหินย่อยเบอร์1 และ ทรายหยาบ (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรมชลประทาน) รวม 2 รายการ สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดานฝั่งซ้าย ระยะที่ 2 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สจจ.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 63037537503 ซื้อน้ำมันดีเซลเครื่องยนตร์หมุนเร็ว จำนวน 10,000 ลิตร ของฝ่ายก่อสร้างที่ 4 งานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบความจุ 7.33 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
นับ: 10