Displaying 412211 - 412220 of 428042
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน 61107130850 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ประจำที่ทำการหัวงานโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานลพบุรี 61107131077 ซื้อิดินธรรมดา ตามรายละเอียด SPECIFICATIONS ของกรมชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานลพบุรี 61107131398 ซื้อวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานเชียงราย 61107123191 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๒๓ รายการ ของงานทำนบดินบ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานเชียงราย 61107131583 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ประเภทผสมกับที่ จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายวังเคียน กม.๗+๐๐๐ ถึง กม.๙+๐๐๐ ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานเชียงราย 61107123191 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๒๓ รายการ ของงานทำนบดินบ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 3 61107131382 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ รวม 2 รายการ อาคารบังคับน้ำคลองไทร พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (โครงการก่อสร้าง สชป.3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2 61097492640 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายห้วยแป้นพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เลขที่ EBจ.03/2562 (คส.ชป.2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2 61107107658 ซื้อแผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน จำนวน 1 รายการ สำหรับฝายห้วยปอพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2 61107109046 ซื้อแผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน จำนวน 1 รายการ สำหรับงานฝายแม่งามพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
นับ: 10