Displaying 412221 - 412230 of 608640
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว 63037513056 ซื้อวัสดุก่อสร้างหินใหญ่ คละ ขนาด 15-30 ซม. และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ (คบ.วังบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว 63037509571 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินใหญ่ คละ ขนาด ๑๕ - ๓๐ ซม.และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ (คบ.วังบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 63037537915 ซื้ออะไหล่เรือขุดชนิดหัวสว่าน ขนาดท่อส่งดิน 14 นิ้ว ระบบไฮดรอลิค ยี่ห้อ AMMCO รุ่น PD 14 S หมายเลข รข.35 และอื่นๆ รวม 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 63037535700 ซื้อลูกดิ่งและอื่นๆ รวม ๔๔ รายการ สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนลำเซบก ระยะที่ ๑ ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี(จจ.๑๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 63037545350 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๙๐๐๐ ลิตร รวม ๑ รายการ สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธรP๕ ระยะที่ ๖ ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร(จจ.๑๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25 63037507338 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 63037446465 ประกวดราคาจ้างจัดหาเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กซีทไพล์ ใหม่ อินเตอร์ล็อค พร้อมตอก รวม ๑ รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด ๕.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ช่อง โครงการประตูระบายน้ำบ้านปลายนา ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/03/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 63037543964 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 63037537690 ซื้อท่อเหล็ก (Steel Liner) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชนิดใต้ดิน มอก.427-2531 ชั้นคุณภาพ คขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. หนา 6 มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 63037537690 ซื้อท่อเหล็ก (Steel Liner) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชนิดใต้ดิน มอก.427-2531 ชั้นคุณภาพ คขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. หนา 6 มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
นับ: 10