Displaying 412231 - 412240 of 428042
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี M61100018444 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย ๔ขวา - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง ๔.๓๐๐ กม. (คป.สุราษฎร์ธานี) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 61107060005 ประกวดราคาซื้อดินถม และอื่นๆ รวมจำนวน 4 รายการ โครงการระบบส่งน้ำฝายดอยน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 61107096558 ประกวดราคาซื้อทรายหยาบน้ำจืด ตามรายการรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ที่กรมชลประทานกำหนด รวม 1 รายการ สำหรับงานก่อสร้าง ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 99.087 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานพังงา 61107123731 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และ อื่น ๆ รวม ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานพังงา 61107122343 ซื้อหินคลุก และ ดิน รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานพังงา 61107111001 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และ อื่น ๆ รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 61107096558 ประกวดราคาซื้อทรายหยาบน้ำจืด ตามรายการรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ที่กรมชลประทานกำหนด รวม 1 รายการ สำหรับงานก่อสร้าง ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 99.087 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน 61107107253 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน 61107110976 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน 61107115504 ซื้อหินย่อย เบอร์ 2 และอื่นๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
นับ: 10