Displaying 412231 - 412240 of 608634
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 16 63037359954 ซื้อตะปูเหล็กหัวกลมแบนและอื่นๆ งานค่าก่อสร้างอาคารชลประทาน โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (สพญ.11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
สำนักงานชลประทานที่ 13 63037537375 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ (ISO ๙๐๐๒-๒๕๓๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 63037542473 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา ระยะที่ ๑ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 63037537185 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 63037535930 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด ระยะที่ ๒ อ.เขาพนม จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 63037537587 น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 3000 ลิตร ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฯ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 63037543444 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว เลขที่ จ 266 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 63027323427 ซื้อแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด สำหรับรถยนต์ แบบ 12 โวลท์ และอื่นๆ ใช้กับรถเกลี่ยดิน ยี่ห้อ CHAMPION รุ่น 720AIII หมายเลข รต.2383 เลขที่ จ 90 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 63027352753 ซื้อแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด สำหรับรถยนต์ แบบ 12 โวลท์ และอื่นๆ ใช้กับรถบรรทุกน้ำ ชป.097-1226 เลขที่ จ 95 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 63027296749 ซื้อแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด เพื่อใช้กับรถดันตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น D65A-8 หมายเลข รต.1857 และอื่นๆ เลขที่ จ 86 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
นับ: 10