Displaying 412251 - 412260 of 416119
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี M61090019705 คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 210 กก./ตร.ซม. ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คบ.ปราณบุรี) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 14/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี M61090019721 คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 210 กก./ตร.ซม. ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คบ.ปราณบุรี) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 14/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี M61090019738 ดินปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปน ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คบ.ปราณบุรี) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 14/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 61097346524 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1 รายการ ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย จำนวน 4 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (คบ.ปราณบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/09/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61097350292 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ นพ.๑๒๑๙/๒๕๖๑ ลว.๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/09/2018
โครงการชลประทานระนอง 61077544374 จ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมหัวงานอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/09/2018
โครงการชลประทานระนอง 61097333530 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ชป.๐๓๑-๐๔๐๖ รวมจำนวน ๒ รายการ สำหรับงาน ปรับปรุงฝายคลองเทือกดินแดง(ปชด.)พร้อมระบบส่งน้ำ (คป.ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/09/2018
โครงการชลประทานระนอง 61077544374 จ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมหัวงานอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 14 61097220089 ซื้อเลขที่ ฉ.๖๒๙ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่น ๆ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 14 61097216287 ซื้อเลขที่ ฉ.๖๒๗ กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/09/2018
นับ: 10