Displaying 412251 - 412260 of 453884
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานนครพนม 61127169956 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) เลขที่ นพ.364/2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2561 งานปรับปรุงผิวทาง 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/12/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร 61127168793 จ้างทำตรายาง ของงาน บริหารโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/12/2018
โครงการชลประทานหนองคาย 61127174219 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ รวม ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/12/2018
โครงการชลประทานอุทัยธานี 61127173821 จ้างเปลี่ยนบูซปีกนกตัวบน และอื่นๆ จำนวน 16 รายการ งานบำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการชลประทานอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/12/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 61127051718 จ้างกำจัดวัชพืชและบำรุงรักษาคลองกระบือ รวม 1 รายการ เลขที่ พจ./จ.06/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/12/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61127175632 เช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 4 รายการ เลขที่ นพ.312/2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2561 งานปรับปรุงผิวทาง 2R-LMC อ่างเก็บเก็บน้ำห้วยกะเบา ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 0.800 กม. (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/12/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61127174403 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) เลขที่ นพ.๓๖๖/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ งานปรับปรุงผิวทางคันคลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/12/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61127171770 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) เลขที่ นพ.๓๖๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ งานปรับปรุงผิวทางคันกั้นน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/12/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61127170839 เช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 4 รายการ เลขที่ นพ.343/2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2561 งานปรับปรุงผิวทางหลังทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยนางออ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.000 กม. (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/12/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61127169956 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) เลขที่ นพ.364/2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2561 งานปรับปรุงผิวทาง 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/12/2018
นับ: 10