Displaying 412281 - 412290 of 608553
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 63037414007 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD - ๔๐ (มอก.๒๔-๒๕๕๙) ขนาดต่างๆและ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมชั้นคุณภาพ SR - ๒๔ (มอก.๒๐-๒๕๕๙)ขนาดต่างๆ จำนวน ๕ รายการ งานคลองผันน้ำเชื่อมบ้านสุขสำราญ-บ้านราษฎร์นิยม ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์)เลขที่ EB.ซ.บร.๔๗/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 63037402327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปริมาณดินขุด ๑๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ EB.จ.บร.๘/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/03/2020
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 63037539972 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วB10-น้ำกลั่น จำนวน 3 รายการ พด.033/2563 ศศพ. ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 63037540445 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วB10-น้ำกลั่น จำนวน 4 รายการ พด.029/2563 ศศพ. ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 โครงการสาธิตการจัดการทุ่งหญ้าป่าไม้ฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ 63037544806 ซื้ออะไหล่ จำนวน 3 รายการ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ขวา เขาแก้ว กม.4+800-8+800 พื้นที่ 145 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ 63037543484 ซื้ออะไหล่ จำนวน 15 รายการซ่อมแซม transition ทรบ.กลางคลอง กม.8+700 คลองระบายน้ำสายซอย 1ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก 2 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 63037402327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปริมาณดินขุด ๑๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ EB.จ.บร.๘/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 63037353687 ประกวดราคาซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 63037414007 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD - ๔๐ (มอก.๒๔-๒๕๕๙) ขนาดต่างๆและ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมชั้นคุณภาพ SR - ๒๔ (มอก.๒๐-๒๕๕๙)ขนาดต่างๆ จำนวน ๕ รายการ งานคลองผันน้ำเชื่อมบ้านสุขสำราญ-บ้านราษฎร์นิยม ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์)เลขที่ EB.ซ.บร.๔๗/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 63037412949 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพSD-๔๐(มอก.๒๔-๒๕๕๙)ขนาดต่างๆและ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมชั้นคุณภาพSR-๒๔(มอก.๒๐-๒๕๕๙)ขนาดต่างๆ จำนวน ๕ รายการ งานคลองผันน้ำเชื่อมบ้านสี่เหลี่ยม-ลำห้วยโสนราช ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์(คป.บุรีรัมย์)เลขที่ EB.ซ.บร.๔๖/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/03/2020
นับ: 10