Displaying 412281 - 412290 of 428042
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 61097667855 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 และอื่น ๆ รวม 4 รายการ ของงานสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ กลอนโด - รางสาลี่ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี (สกก.13) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานกระบี่ 61107112276 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่นๆ รวม 4 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ฝายคลองน้ำแดง โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานกระบี่ 61107113750 ซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และอื่นๆ รวม 4 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC ฝายคลองน้ำแดง โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา 61107128019 ซื้อปากกาหมึกเจล และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 61097152210 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ งานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๔ คน รวม ๑ รายการ สำหรับสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๕ บ้านม่วงเดียด ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D1] ยกเลิกประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 61107122793 ซื้อตะปูเหล็กหัวกลมแบนและอื่นๆ สำหรับงานปรับปรุงท่อระบายน้ำช่อนฉา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 61097516944 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านย่านซื่อ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 61107130387 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๔ คน รวม ๑ รายการ สำหรับสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๕ บ้านม่วงเดียด ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี(จจ.๑๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 M61100018412 ซื้อหินย่อยเบอร์ 2 และอื่นๆ รวม 4 รายการ สำหรับก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านท่าไม้รวก พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 M61100017984 ซื้อหินย่อยเบอร์ 2 และอื่นๆ รวม 4 รายการ สำหรับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านด่านทับตะโก 2 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/10/2018
นับ: 10