Displaying 412291 - 412300 of 428042
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานปัตตานี 61097164924 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงฝายคลองช่องเรือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานตรัง 61097700719 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ ๒ ชป.ตรัง) โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (คป.ตรัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 61107052713 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่างๆ รวม 4 รายการ สำหรับงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง เลขที่ จซ.05/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 61107038600 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่างๆ รวม 3 รายการ สำหรับงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชื่นพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เลขที่ จซ.04/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานตรัง 61107110250 จ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคารปลายคลองซอย ๔ ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย (กะลาเส) โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (คป.ตรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานตรัง 61107110128 จ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมท่อระบายน้ำป่าฝายเขาช่องจันทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (คป.ตรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานตรัง 61097700719 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ ๒ ชป.ตรัง) โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (คป.ตรัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม 61107041789 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกำแพงป้องกันตลิ่งด้านเหนือน้ำ - ท้ายน้ำ ปตร.ยายเจิม ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานนครปฐม 61107101773 ซื้อเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ ของงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองยายปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานนครปฐม 61107100470 ซื้อเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ ของงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองบ้านนายสกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
นับ: 10