Displaying 416111 - 416120 of 428042
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
กองแผนงาน 61097719750 จ้างเหมาบริการเอกชน (บุคคลธรรมดา) ตำแหน่งพนักงานเดินเอกสาร กผง 11/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/09/2018
กองแผนงาน 61097722404 จ้างเหมาบริการเอกชน (บุคคลธรรมดา) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กผง 10/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/09/2018
กองแผนงาน 61097719000 จ้างเหมาบริการเอกชน (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/09/2018
กองแผนงาน 61097723208 จ้างเหมาบริการเอกชน (บุคคลธรรมดา) ตำแหน่งพนักงานเดินเอกสาร กผง 12/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/09/2018
กองแผนงาน 61097719000 จ้างเหมาบริการเอกชน (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/09/2018
กองแผนงาน 61097723208 จ้างเหมาบริการเอกชน (บุคคลธรรมดา) ตำแหน่งพนักงานเดินเอกสาร กผง 12/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/09/2018
กองแผนงาน 61097719750 จ้างเหมาบริการเอกชน (บุคคลธรรมดา) ตำแหน่งพนักงานเดินเอกสาร กผง 11/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/09/2018
กองแผนงาน 61097722404 จ้างเหมาบริการเอกชน (บุคคลธรรมดา) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กผง 10/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/09/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 61097730112 ซื้อน้ำมันดีเซล พีทีที ไฮซีเทรน 54 (เฉพาะเนื้อน้ำมัน)ฯ จำนวน 3,300 ลิตร ของฝ่ายช่างกล สำหรับงานค่าใช้จ่ายในการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใช้ในช่วงฤดูน้ำหลาก (สกก.9 ชลบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ 61097736514 ซื้อดินธรรมดา-ไม้ไผ่ รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/09/2018
นับ: 10