Displaying 428041 - 428050 of 453881
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 61107231818 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานแก้มลิงบึงห้วยซันพร้อมอาคารประกอบระยะที่ 1 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (คบ.หนองหวาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 07/11/2018
โครงการชลประทานเชียงราย 61117099785 ซื้อตะปูหัวกลมแบนและวัสดุอื่นๆ จำนวน ๓๓ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังอวน หมู่ ๖ บ้านวังอวน ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/11/2018
โครงการชลประทานพะเยา 61117060062 ซื้อดินสอสำหรับงานช่างไม้ - สีสเปรย์ จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/11/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ 61117095693 ซื้อสายไฟ NYY 4 CORE และอื่นๆ จำนวน 8 รายการ งานซ่อมแซมบานระบายและระบบไฟฟ้า ปตร.น้ำพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/11/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง 61097324639 ซื้อไม้แปรรูป งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-1L-MC ระบบกระจายน้ำตะลุง ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/11/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง 61097311067 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำฝายบ้านสี่เหลี่ยม ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/11/2018
โครงการชลประทานยโสธร 61117101534 ซื้อหินใหญ่ขนาด ๑๕-๓๐ ซม. ตาม Spec ที่แนบ สำหรับงานซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองอึ่ง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/11/2018
โครงการชลประทานยโสธร 61117100796 ซื้อหินใหญ่ขนาด ๑๕-๓๐ ซม. ตาม Spec ที่แนบ สำหรับงานซ่อมแซมหินเรียงลาดทำนบดินอ่างเก็บน้ำจันทรวงศ์ ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/11/2018
โครงการชลประทานยโสธร 61117099732 ซื้อดินลูกรัง ตาม Spec ที่แนบ สำหรับงานซ่อมแซมหินเรียงลาดทำนบดินอ่างเก็บน้ำจันทรวงศ์ ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/11/2018
โครงการชลประทานสกลนคร 61107226787 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขุดลอกแก้มลิง รวม ๔ รายการ แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบหนองคันจางบ้านคำบอน ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร (คป.สกลนคร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 07/11/2018
นับ: 10