Displaying 461911 - 461920 of 462827
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 61097210254 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 1 รายการ ของงานปรับปรุงตลิ่งด้านท้าย ปตร.บางแก้ว ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 61097212490 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 1 รายการ ของงานปรับปรุงตลิ่งด้านท้าย ปตร.บางแก้ว ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 61097213174 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 1 รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ.คลองตาด้วง ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 61097201284 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 61097203300 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 3 61097213839 ซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงงานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม-คลองบางแก้ว (ปรับปรุงสะพานแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 3 M61090013009 ซื้อน้ำมันเชื้องานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม-คลองบางแก้ว (ปรับปรุงสะพานแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 3 61097213839 ซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงงานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม-คลองบางแก้ว (ปรับปรุงสะพานแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการชลประทานนครสวรรค์ 61097218350 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการชลประทานนครสวรรค์ 61097208062 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
นับ: 10