Displaying 491981 - 491990 of 497553
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 13 61097301703 ซื้อบานประตูแผ่นไม้อัดยาง มอก.๑๙๒-๒๕๔๙ และอื่นๆ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 13 61097359018 ซื้อหลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่ มอก.๒๓๖-๒๕๔๘ และอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 13 61097449927 ซื้อสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์ มอก.๑๑-๒๕๕๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 13 61097444962 ซื้อหินใหญ่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18/09/2018
โครงการชลประทานน่าน 61097311561 ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นเกต ชนิดก้านไม่ยก ขนาด ศก.6 นิ้ว ตาม มอก.256-2540 - ประเก็นยางหน้าจาน ศก. 6 นิ้ว จำนวน 3 รายการ เลขที่ นน.994/2561 [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18/09/2018
โครงการชลประทานน่าน 61097345411 ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดปลวก (เชนไดร้ท์) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นน.995/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18/09/2018
โครงการชลประทานน่าน 61097343793 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก จำนวน 1 งาน เลขที่ นน.996/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18/09/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 61097400974 ซื้อสีน้ำพลาสติกภายนอก จำนวน 1 รายการ สำหรับงานปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะและส่วนประกอบอื่น พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ สำนักงานชลประทานที่ 12 (SWOC 12) ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18/09/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 61097349204 ซื้อหินย่อยเบอร์ 2 และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ สำหรับงานอาคารรับน้ำ พร้อมรางชักน้ำของแก้มลิงดงส้มจีน ระยะ 2 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18/09/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 61097411860 ซื้อปูนขาวขนาดจุถุงละ 8 กก.ฯ และอื่นๆ รวม 5 รายการ สำหรับงานอาคารรับน้ำ พร้อมรางชักน้ำของแก้มลิงดงส้มจีน ระยะ 2 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18/09/2018
นับ: 10