Displaying 608631 - 608640 of 656263
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 61117087486 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างกิจกรรมท่อส่งน้ำ จำนวน 1 รายการ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/12/2018
โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 61117087486 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างกิจกรรมท่อส่งน้ำ จำนวน 1 รายการ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/12/2018
โครงการชลประทานสกลนคร 61127447475 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๓๕๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/12/2018
โครงการชลประทานสกลนคร 61127448973 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๕๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๕๔๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/12/2018
โครงการชลประทานสกลนคร 61127449945 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/12/2018
โครงการชลประทานลำปาง 61127094057 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 2 พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เลขที่ EB ลป.ซ.17/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/12/2018
โครงการชลประทานลำปาง 61127102024 ประกวดราคาซื้อหินย่อย ทรายหยาบน้ำจืด และหินใหญ่ จำนวน 3 รายการ งานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เย๊าะพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เลขที่ EB ลป.ซ.18/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/12/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 61127323649 ซื้ออุปกรณ์ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ รวม 5 รายการ งานปรับปรุงระบบโทรศัพท์หัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/12/2018
โครงการชลประทานเลย M61120029179 กล่องลวด Gabions ขนาด 2.00 x 1.00 x 0.50 ม. ตามรายละเอียด Specifications ของกรมชลประทานที่แนบ [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 27/12/2018
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 61127451327 ซื้อน้ำมันดีเซล พด.๑๙๕/๒๕๖๒ ศศพ. งาน ฝายซับน้ำเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/12/2018
นับ: 10