Displaying 641 - 650 of 147030
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 62117030936 ซื้อน้ำมันดีเซล 4,939 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/11/2019
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง M62110004090 ซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ขนาดต่างๆ วางเรียง เชื่อมต่อและทดสอบ รวม 47 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 06/11/2019
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง M62110004036 ซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ขนาดต่างๆ วางเรียง เชื่อมต่อและทดสอบ รวม 36 รายการ สำหรับงานสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ กลอนโด-รางสาลี่ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 06/11/2019
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 62107279851 ประกวดราคาซื้อซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ แบบตะเข็บเกลียว ชั้นคุณภาพ ค ตามมาตรฐาน มอก.427-2531 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รวม 42 รายการ งานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 29.272 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 06/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 62117078277 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว D 3 จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 62117078277 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว D 3 จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 62107148007 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาด 20-50 ซม.และอื่น ๆ รวม 5 รายการ สำหรับงาน ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.21 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี (สกก.๙ ชลบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 06/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 62107152296 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1,953 ลบ.ม. สำหรับงาน ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแส ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี (สกก.๙ ชลบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 06/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 62107152236 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1,960 ลบ.ม. สำหรับงาน ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (สกก.๙ ชลบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 06/11/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา M62110004633 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 06/11/2019
นับ: 10