Displaying 641 - 650 of 166437
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ E63020000357 ซื้อหินใหญ่ขนาด ๒๐-๓๐ ซม.,หินย่อยเบอร์ ๑,และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ งานคลองผันน้ำเชื่อมบ้านสี่เหลี่ยม - ลำห้วยโสนราช ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานเชียงใหม่ P63010019502 หินใหญ่ และอื่นๆ รวม 11 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยน ความยาว 2.900 กม. โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (คป.เชียงใหม่) [P1] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 14/02/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 ชัยภูมิ P63010031539 งานจ้างก่อสร้างถนนภายในบริเวณอาคารที่ทำการ ค่าก่อสร้างอื่นๆ โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ [P1] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
สำนักเครื่องจักรกล M63020013293 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานตรัง 63017348750 ซื้อหินย่อย และอื่นๆ จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง ๑L-๒R-LMC (ปะเหลียน) ระยะทาง ๐.๕๐๐ กม. โครงการชลประทานตรัง ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน 63027223031 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท1 บรรจุ 50 กก./ถุง และอื่นๆ จำนวน 8 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 จำนวน 2 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน 63027162271 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดดินด้วยเครื่องจักร-ขนย้ายดินพร้อมเกลี่ยตบแต่ง (1 กม.) สำหรับงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำลำคันฉู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ปริมาณดิน 125,700 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 13/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน 63027223031 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท1 บรรจุ 50 กก./ถุง และอื่นๆ จำนวน 8 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 จำนวน 2 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน 63027201247 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 และอื่นๆ จำนวน 5 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารท่อลอดบ้านห้วยหวาย จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/02/2020
โครงการชลประทานขอนแก่น 63027157869 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบเก็บกักพร้อมระบบส่งน้ำยาว 3,610 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ อ่างเก็บน้ำบ้านโคกกลาง (พรด.) ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 13/02/2020
นับ: 10