Displaying 1 - 10 of 110
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเชียงราย 62057171015 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วและน้ำมันเบนซิน จำนวน ๒ รายการ ของงานทำนบดินบ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/05/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62047002092 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๐-๐.๓๐ ม. และอื่นๆ จำนวน ๑๔ รายการ ของโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 05/04/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62047090078 ซื้อเครื่องสูบน้ำแนวตั้ง จำนวน ๑ รายการ ของงานทำนบดินบ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62047065556 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๑ รายการ ของงานทำนบดินบ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62047025842 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C ๑๗/๒๑ จำนวน ๑ รายการ ของโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 02/04/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62047017355 ซื้อตะปูหัวกลมแบนและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๔๒ รายการ ของโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/04/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62047015515 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน ๕ รายการ ของโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/04/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62037413818 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/03/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62037325704 จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและส่วนประกอบอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังเขียว ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62037336459 ซื้อสายไฟฟ้าขนาดต่างๆ จำนวน ๒ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองซง สนับสนุนโครงการหนองแรดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแรด ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 19/03/2019
นับ: 10