Displaying 1 - 10 of 340
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเชียงราย 63097535869 ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน ๑ รายการ ของงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 22/09/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63097524207 ซื้อตะปูหัวกลมแบนและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๒๗ รายการ ของโครงการฝายวังกอกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโป่งป่าตอง ตำบลแม่เจีดย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/09/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63097322636 ซื้อแผ่นวัดระดับน้ำแบบตั้ง จำนวน ๑ รายการ ของงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/09/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63097196809 ซื้อบุ้งกี๋พลาสติกและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑๙ รายการ ของงานโครงการฝายปางไคร้พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๕ บ้านจำบอน ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63097061289 ซื้อตะปูหัวกลมแบนและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑๘ รายการ ของงานฝายบ้านผาแดงหลวง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี ความกว้าง ๑๐.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง พร้อมระบบส่งน้ำ ๘,๘๖๑ เมตร พื้นที่รับประโยชน์ ๔๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 02/09/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63097056657 ซื้อบุ้งกี๋พลาสติก และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๘ รายการ ของงานฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเมืองน้อย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยน้ำริน ความกว้าง 6.00 ม. สูง 1.20 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ 5,628 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 02/09/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63097012490 ซื้อหญ้านวลน้อย จำนวน ๑ รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายพ่อขุน ความยาว ๒,๑๒๐ เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/09/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63087625706 ซื้อตะปูหัวกลมแบน และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒๙ รายการ ของงานระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ฝั่งซ้าย ความยาว ๒,๘๑๙ เมตร พื้นที่รับประโยชน์ ๔๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/08/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63087622557 ซื้อท่อ PVC แข็ง และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ ของงานระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ฝั่งซ้าย ความยาว 2,819 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/08/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63087624137 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วและน้ำมันเบนซิน จำนวน ๒ รายการ ของงานบริหารการส่งน้ำโครงการชลประทานเชียงราย พื้นที่ชลประทาน ๒๐๑,๗๗๖ ไร่ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/08/2020
นับ: 10