Displaying 1 - 10 of 119
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเชียงราย 62087118715 ซื้อหญ้านวลน้อย จำนวน ๑ รายการ ของโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/08/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62077423500 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๑ รายการ ของงานอาคารบังคับน้ำขนาดเล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 23/07/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62077234608 ซื้อหญ้านวลน้อย จำนวน ๑ รายการ ของงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแงะพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/07/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62067502184 ซื้อไม้กวาดดอกหญ้าชนิดถักด้วยหวายอย่างดี และวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๓๒ รายการ ของงานโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/06/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62067076103 ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำห้วยเคียน ระยะที่ ๒ ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/06/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62057504585 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C ๑๙.๕/๒๔ จำนวน ๑ รายการ ของงานอาคารบังคับน้ำขนาดเล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 30/05/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62057458369 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (ชนิดไม้เนื้ออ่อน) ขนาดต่างๆ จำนวน ๕ รายการ ของงานอาคารบังคับน้ำขนาดเล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/05/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62057391423 ซื้อหินใหญ่และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ ของงานอาคารบังคับน้ำขนาดเล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/05/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62057398448 ซื้อตะปูหัวกลมแบนและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๓๗ รายการ ของงานอาคารบังคับน้ำขนาดเล็กเพื่อพื้นฟูระบบนิเวศวนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/05/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62057171015 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วและน้ำมันเบนซิน จำนวน ๒ รายการ ของงานทำนบดินบ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/05/2019
นับ: 10