Displaying 1 - 10 of 638
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเชียงราย 64067400183 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว บี ๗ จำนวน ๑ รายการ ของงานขุดลอกเวียงหนองหล่ม (หนองฮ่อมแฮด) หมู่ที่ ๗ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (จังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/06/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64067393555 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว บี ๗ จำนวน ๑ รายการ ของงานขุดลอกหนองเขียวบ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๙๐,๓๐๐ ลบ.ม. (จังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/06/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64067398635 ซื้อหินใหญ่และวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๔ รายการ ของงานฝายบ้านทุ่งป่าคาพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน ๒๐๐ ไร่ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/06/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64067369482 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว บี ๗ จำนวน ๑ รายการ ของงานขุดลอกเวียงหนองหล่ม (หนองฮ่อมแฮด) หมู่ที่ ๗ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (จังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21/06/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64067368853 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาและน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๒ รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำ ๑L- RMC ฝายเชียงราย จำนวน ๓,๐๐๐ เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21/06/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64067376070 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้กับเรือขุดชนิดหัวสว่าน และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ของงานขุดลอกหนองเขียวบ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๙๐,๓๐๐ ลบ.ม. (จังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21/06/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64067362937 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาและน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๒ รายการ งานโครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำแม่พุงฝั่งขวา ระยะที่ ๑ พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๕๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21/06/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64067315889 ซื้อหัวสปริงเกอร์มินิและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๒๐ รายการ ของงานค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18/06/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64067331896 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว บี ๗ จำนวน ๑ รายการ ของงานขุดลอกเวียงหนองหล่ม (หนองฮ่อมแฮด) หมู่ที่ ๗ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (จังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18/06/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64067338913 ซื้อต้นปาล์มฟอกเทล ลำต้นแข็งแรง สมบูรณ์ และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒๘ รายการ ของงานค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18/06/2021
นับ: 10