Displaying 1 - 10 of 141
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเชียงราย 62107139074 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และวัสดุอื่นๆ งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน 1,700 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62107129616 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และวัสดุอื่นๆ งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-1L-1R-RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน 1,700 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62107134886 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ จำนวน ๔ รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย ๒L-RMC.๓ โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62107135246 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และวัสดุอื่นๆ งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC.2 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน 1,600 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62107137319 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ จำนวน ๔ รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย ๑R-RMC.๑ โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน ๑,๗๐๐ ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62107127543 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่น ๆ จำนวน ๔ รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย ๓R-RMC.๑ โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน ๑,๗๐๐ ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/10/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62097563405 จ้างเหมาโครงการขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ ๓L- RMC.๑ โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย บ้านสันถนน หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หรือ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/09/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62097570657 เหมาโครงการขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ ๑L- ๑L - ๑R - RMC.๑ โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย บ้านสันทรายมูล หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย แม่สาย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒.๐๐ - ๒.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐-๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/09/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62097574355 จ้างเหมาโครงการขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ ๓R - RMC.๑ โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒.๐๐ - ๒.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙๓๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/09/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62097577864 จ้างเหมาโครงการขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ ๑L - ๔R - RMC.๑ โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย บ้านศรีป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หรือ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๕ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/09/2019
นับ: 10