Displaying 1 - 10 of 273
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเชียงราย 63037507498 ซื้อตะปูหัวกลมแบนและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๔๕ รายการ ของงานฝายห้วยเมี่ยงแง่ซ้ายพร้อมระบบส่งน้ำ ความกว้าง 12.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ 8,013 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/03/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63037503715 ซื้อตะปูหัวกลมแบนและวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔๑ รายการ ของงานฝายบ้านทุ่งทรายและบ้านทุ่งพัฒนาพร้อมระบบส่งน้ำ ความกว้าง 20.00 เมตร สูง 2.50 เมตรพร้อมระบบส่งน้ำความยาวรวม 1,630 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/03/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63037490829 จ้างจัดหาท่อปลอกเหล็กเหนียวชนิดใต้ดิน จำนวน ๑ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 2,755 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านแม่พุงเหนือ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/03/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63037392011 ซื้อตะปูหัวกลมแบนและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๕๖ รายการ ของงานฝายหล่อพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ ๒) ระบบส่งน้ำความยาว ๕๔๙ เมตร พื้นที่รับประโยชน์ ๕๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/03/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63037291523 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายพ่อขุน ความยาว ๒,๑๒๐ เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 17/03/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63037278571 ซื้อตะปูหัวกลมแบนและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๔๙ รายการ ของงานฝายบ้านผาแดงหลวง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี ความกว้าง ๑๐.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง พร้อมระบบส่งน้ำ ๘,๘๖๑ เมตร พื้นที่รับประโยชน์ ๔๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/03/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63037245167 ซื้อตะปูหัวกลมแบนและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๔๙ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด ๐.๓๐ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๒,๗๕๕ เมตร พื้นที่ชลประทาน ๒,๐๐๐ ไร่ บ้านแม่พุงเหนือ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/03/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63037230107 ซื้อตะปูหัวกลมแบนและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๔๓ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด ๐.๓๕ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๔,๘๖๐ เมตร พื้นที่ชลประทาน ๒,๐๐๐ ไร่บ้านชัยพัฒนา จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดิน โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 12/03/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63027532247 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๒๐-๐.๓๐ ม.และอื่นๆจำนวน ๕๗รายการของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด๐.๓๕ ลบ.ม.ต่อวินาทีจำนวน ๑ เครื่องพร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๔,๘๖๐ เมตรพื้นที่ชลประทาน ๒,๐๐๐ ไร่ บ้านชัยพัฒนาจัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดินโครงการชลประทานเชียงรายต.ห้วยซ้ออ.เชียงของ จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 12/03/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63037027107 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๐-๐.๓๐ ม.และอื่นๆจำนวน ๘๐ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด ๐.๓๐ ลบ.ม.ต่อวินาที จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๒,๗๕๕ เมตรพื้นที่ชลประทาน ๒,๐๐๐ ไร่บ้านแม่พุงเหนือโครงการชลประทานเชียงราย ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 12/03/2020
นับ: 10