Displaying 1 - 10 of 22
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเชียงราย 64037020811 ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา และอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ ของโครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำแม่พุงฝั่งขวา ระยะที่ ๑ พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๕๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/03/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64017420886 ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ พร้อมพนักงานขับ จำนวน ๒ รายการ ของงานขุดลอกเวียงหนองหล่ม (หนองฮ่อมแฮด) หมู่ที่ ๗ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๓๐,๐๐๐ ลบ.ม. (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 22/01/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64017017299 ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ ของโครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำแม่พุงฝั่งขวา ระยะที่ ๑ พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๕๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 04/01/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 63127165533 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ และอื่นๆ จำนวน ๓๔ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านวังน้อย พื้นที่ชลประทาน ๑,๒๐๐ ไร่ ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 09/12/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63127053459 ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา และอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ ของโครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำแม่พุงฝั่งขวา ระยะที่ ๑ พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๕๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 03/12/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63117283300 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๔๘ รายการ ของงานฝายบ้านต้นเขืองพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ ๑ พื้นที่รับประโยชน์ ๒๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 23/11/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63117210396 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๑๕ รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำ ๑L-RMC ฝายเชียงราย จำนวน ๓,๐๐๐ เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 13/11/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63117075393 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๓๒ รายการ ของงานฝายบ้านทุ่งป่าคาพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน ๒๐๐ ไร่ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 05/11/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63067005680 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๓๙ รายการ ของโครงการฝายปางไคร้พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๕ บ้านจำบอน ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/06/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63057404822 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๓๙ รายการ ของโครงการฝายวังกอกพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโป่งป่าตอง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/05/2020
นับ: 10