Displaying 1 - 10 of 102
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเชียงราย 64047122419 ประกวดราคาจ้างทำแพสูบน้ำ (แพเหล็ก) ขนาด ๘ ตัน พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบ Horizontal split case ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังน้อย พื้นที่ชลประทาน ๑,๒๐๐ ไร่ ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 08/04/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64037272795 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C ๑๘/๒๑ จำนวน ๑ รายการ ของงานฝายลุงจ๊อด-ยายลีพร้อมระบบส่งน้ำ (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) พื้นที่ชลประทาน ๒๐๐ ไร่ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 15/03/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64037020811 ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา และอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ ของโครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำแม่พุงฝั่งขวา ระยะที่ ๑ พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๕๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 08/03/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64027110213 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างจัดหาท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า สำหรับส่งน้ำ พร้อมดันลอดถนนบ้านวังน้อย-บ้านเกี๋ยง กม. ๒+๕๐๐ และดันลอดถนนหลวง หมายเลข ๑๑๒๖ ตอน พาน-บ้านวัง กม.๔๒+๓๐๐ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านวังน้อย พื้นที่ชลประทาน ๑,๒๐๐ ไร่ ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 05/02/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64027086456 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C ๑๘/๒๑ จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่่อมแซมท้ายฝายเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 04/02/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64027081558 ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ พร้อมพนักงานขับ จำนวน ๒ รายการ ของงานขุดลอกหนองเขียว บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๙๐,๓๐๐ ลบ.ม. (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 04/02/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64017420886 ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ พร้อมพนักงานขับ จำนวน ๒ รายการ ของงานขุดลอกเวียงหนองหล่ม (หนองฮ่อมแฮด) หมู่ที่ ๗ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๓๐,๐๐๐ ลบ.ม. (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/02/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64017534149 ประกวดราคาจ้างทำบานระบายอาคารบังคับน้ำ ชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม ขนาด ๒.๐๐ x ๑.๕๐ ม. และเครื่องยกพร้อมเพลาขนาด ๔ ตัน จำนวน ๑ รายการ ของโครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองผักจิก แห่งที่ ๒ พื้นที่รับประโยชน์ ๖๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 28/01/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64017017299 ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ ของโครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำแม่พุงฝั่งขวา ระยะที่ ๑ พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๕๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 18/01/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64017215413 ประกวดราคาซื้อเข็มพืดเหล็ก (Steel Sheet Pile) ชนิดเหล็กกล้าขึ้นรูปเย็น รูปตัวยู ตาม Specifications ของกรมชลประทาน จำนวน ๑ รายการ ของงานฝายบ้านต้นเขืองพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ ๑ พื้นที่รับประโยชน์ ๒๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 13/01/2021
นับ: 10