Displaying 1 - 10 of 11
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเชียงราย 63127258044 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C ๑๘/๒๑ จำนวน ๑ รายการ ของงานฝายลุงจ๊อด-ยายลีพร้อมระบบส่งน้ำ (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) พื้นที่ชลประทาน ๒๐๐ ไร่ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D1] ยกเลิกประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 10/03/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64017017299 ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ ของโครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำแม่พุงฝั่งขวา ระยะที่ ๑ พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๕๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D1] ยกเลิกประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 23/02/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 63127053459 ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา และอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ ของโครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำแม่พุงฝั่งขวา ระยะที่ ๑ พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๕๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D1] ยกเลิกประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 30/12/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63107342058 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๕๔ รายการ ของงานฝายบ้านเวียงแก้วพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงดอยสะโง๊ะ พื้นที่รับประโยชน์ ๒๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D1] ยกเลิกประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 06/11/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63107227331 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๑๓ รายการ ของงานซ่อมแซมท้ายฝายเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D1] ยกเลิกประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 29/10/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63107209260 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๑๓ รายการ ของงานซ่อมแซมท้ายฝายเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D1] ยกเลิกประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 19/10/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63027187211 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๐-๐.๓๐ ม. และอื่นๆ จำนวน ๒๔ รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายพ่อขุน ความยาว ๒,๑๒๐ เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D1] ยกเลิกประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 18/02/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63017254087 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๐-๐.๓๐ ม. และอื่นๆ จำนวน ๖๔ รายการ ของงานระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทรายฝั่งซ้าย ความยาว ๒,๘๑๙ เมตร พื้นที่รับประโยชน์ ๔๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D1] ยกเลิกประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 22/01/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 62037041654 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๐-๐.๓๐ ม. และอื่นๆ จำนวน ๑๔ รายการ ของโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง บ้านป่าบง หมู่ที่ ๙ ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D1] ยกเลิกประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 21/03/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62037162062 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C ๑๗/๒๑ จำนวน ๑ รายการ ของโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง บ้านป่าบง หมู่ที่ ๙ ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D1] ยกเลิกประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 21/03/2019
นับ: 10