Displaying 1 - 10 of 88
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเชียงราย M64060014995 ซื้อต้นปาล์มฟอกเทล ลำต้นแข็งแรง สมบูรณ์ และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒๘ รายการ ของงานค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 18/06/2021
โครงการชลประทานเชียงราย M64050001237 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๖๑ รายการ ของโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำโป่งไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 05/05/2021
โครงการชลประทานเชียงราย M64040017008 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๖๗ รายการ ของโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ลุ่มน้ำบ้านจะนู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๘ บ้านจะนู ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 30/04/2021
โครงการชลประทานเชียงราย M64030001157 ซื้อดินธรรมดา และอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ ของโครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำแม่พุงฝั่งขวา ระยะที่ ๑ พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๕๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 01/03/2021
โครงการชลประทานเชียงราย M63120029840 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของงานขุดลอกหนองเขียวบ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๙๐,๓๐๐ ลบ.ม. (คป.เชียงราย) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 29/12/2020
โครงการชลประทานเชียงราย M63120029871 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของงานขุดลอกเวียงหนองหล่ม (หนองฮ่อมแฮด) หมู่ที่ ๗ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๓๐,๐๐๐ ลบ.ม. (คป.เชียงราย) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 29/12/2020
โครงการชลประทานเชียงราย M63120017122 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (ชนิดไม้เนื้ออ่อน) ขนาดต่างๆ และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ ของงานปรับปรุงท่อลอดน้ำแม่ห่าง คลอง RMC ฝายเชียงราย ความยาว ๘๑.๐๐ เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 16/12/2020
โครงการชลประทานเชียงราย M63120009079 จ้างก่อสร้างงานขุดลอกตะกอนอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยหินฝน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 07/12/2020
โครงการชลประทานเชียงราย M63120005233 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๑๙ รายการ ของงานฝายลุงจ๊อด-ยายลีพร้อมระบบส่งน้ำ (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) พื้นที่ชลประทาน ๒๐๐ ไร่ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 03/12/2020
โครงการชลประทานเชียงราย M63120005265 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๑๕ รายการ ของโครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองผักจิก แห่งที่ ๑ พื้นที่รับประโยชน์ ๕๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 03/12/2020
นับ: 10