Displaying 1 - 10 of 28
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเชียงราย M62050021075 วัสดุเบ็ดเตล็ดและวัสดุสำนักงาน ของงานอาคารบังคับน้ำขนาดเล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 27/05/2019
โครงการชลประทานเชียงราย P62030001901 น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ของโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/03/2019
โครงการชลประทานเชียงราย P62030001892 วัสดุเบ็ดเตล็ดและวัสดุสำนักงาน ของโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/03/2019
โครงการชลประทานเชียงราย P62030001887 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน ๕ รายการ ของโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/03/2019
โครงการชลประทานเชียงราย P62030001877 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C ๑๗/๒๑ จำนวน ๑ รายการ ของโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 29/03/2019
โครงการชลประทานเชียงราย P62030001861 ซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๐-๐.๓๐ ม. และอื่นๆ จำนวน ๑๔ รายการ ของโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 29/03/2019
โครงการชลประทานเชียงราย M62030019331 งานจ้างก่อสร้างงานดินขุดด้วยเครื่องจักร ของโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านป่าบง หมู่ที่ ๙ ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 21/03/2019
โครงการชลประทานเชียงราย M62030001396 น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ของโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง บ้านป่าบง หมู่ที่ ๙ ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 04/03/2019
โครงการชลประทานเชียงราย M62020019525 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน ๓ รายการ ของโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสาบ้านห้วยน้ำกืน หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยน้ำกืน ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 22/02/2019
โครงการชลประทานเชียงราย M62010026893 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังเขียว ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 30/01/2019
นับ: 10