Displaying 1 - 10 of 17
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเชียงราย P๖๓๑๒๐๐๐๑๐๑๔ จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและส่วนประกอบอื่นๆ จำนวน ๑ งาน ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านวังน้อย พื้นที่ชลประทาน ๑,๒๐๐ ไร่ ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P1] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/03/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 63127258044 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C ๑๘/๒๑ จำนวน ๑ รายการ ของงานฝายลุงจ๊อด-ยายลีพร้อมระบบส่งน้ำ (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) พื้นที่ชลประทาน ๒๐๐ ไร่ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [P1] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 15/03/2021
โครงการชลประทานเชียงราย P๖๓๑๒๐๐๐๑๐๕๖ จ้างจัดหาท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า สำหรับส่งน้ำ พร้อมดันลอดถนนบ้านวังน้อย-บ้านเกี๋ยง กม. ๒+๕๐๐ และดันลอดถนนหลวง หมายเลข ๑๑๒๖ ตอน พาน-บ้านวัง กม.๔๒+๓๐๐ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านวังน้อย พื้นที่ชลประทาน ๑,๒๐๐ ไร่ ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P1] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 05/02/2021
โครงการชลประทานเชียงราย P๖๓๑๐๐๐๓๗๕๔๐ ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C ๑๘/๒๑ จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่่อมแซมท้ายฝายเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P1] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 04/02/2021
โครงการชลประทานเชียงราย P๖๓๑๒๐๐๐๗๕๒๓ จ้างทำบานระบายอาคารบังคับน้ำ ชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม ขนาด ๒.๐๐ x ๑.๕๐ ม. และเครื่องยกพร้อมเพลาขนาด ๔ ตัน จำนวน ๑ รายการ ของโครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองผักจิก แห่งที่ ๒ พื้นที่รับประโยชน์ ๖๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P1] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/01/2021
โครงการชลประทานเชียงราย P63110036764 ซื้อเข็มพืดเหล็ก (Steel Sheet Pile) ชนิดเหล็กกล้าขึ้นรูปเย็น รูปตัวยู ตาม Specifications ของกรมชลประทาน จำนวน ๑ รายการ ของงานฝายบ้านต้นเขืองพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ ๑ พื้นที่รับประโยชน์ ๒๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P1] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 13/01/2021
โครงการชลประทานเชียงราย P63110036732 จ้างทำบานระบายและเครื่องยกพร้อมเพลา ขนาดต่างๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ ของงานฝายบ้านต้นเขืองพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ ๑ พื้นที่รับประโยชน์ ๒๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P1] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 13/01/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 63127053459 ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา และอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ ของโครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำแม่พุงฝั่งขวา ระยะที่ ๑ พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๕๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [P1] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 04/01/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 63107227331 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๑๓ รายการ ของงานซ่อมแซมท้ายฝายเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [P1] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 09/11/2020
โครงการชลประทานเชียงราย P๖๓๐๑๐๐๓๓๕๒๗ ซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๐-๐.๓๐ ม. และอื่นๆ จำนวน ๘๐ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด ๐.๓๐ ลบ.ม.ต่อวินาที จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๒,๗๕๕ เมตร พื้นที่ชลประทาน ๒,๐๐๐ ไร่ บ้านแม่พุงเหนือ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P1] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 28/02/2020
นับ: 10