Displaying 1 - 10 of 751
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเชียงราย 63027418343 ซื้อเกรียงไม้สามเหลี่ยมอลูมิเนียมและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๔๙ รายการ ของงานระบบส่งน้ำฝายบ้านหนอง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ความยาว ๓,๔๓๘ เมตร พื้นที่รับประโยชน์ ๒๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63037490829 จ้างจัดหาท่อปลอกเหล็กเหนียวชนิดใต้ดิน จำนวน ๑ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 2,755 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านแม่พุงเหนือ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 02/04/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63037158803 จ้างก่อสร้างงานดินขุด-ดินถมบดอัดแน่น ด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้าย ของงานฝายหล่อพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ ๒) ระบบส่งน้ำความยาว ๕๔๙ เมตร พื้นที่รับประโยชน์ ๕๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 02/04/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63047045625 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย ๒L - RMC.๓ โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 02/04/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63017359455 ซื้อตะปูหัวกลมแบนและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๒๑ รายการ ของงานซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก จำนวน ๗๘๒.๔๖ ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 02/04/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63047042853 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน ๑ รายการ ของงานก่อสร้างคันกั้นน้ำแม่ลาวฝั่งขวาฝายชัยสมบัติ ความยาว ๒๕๐ เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 02/04/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63047048147 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วและน้ำมันเบนซิน จำนวน ๒ รายการ ของงานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายต้นหนุนจัดหาน้ำสนับสนุน ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงห้วยโป่ง ความยาว ๕๕๒ เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 02/04/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63037027107 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๐-๐.๓๐ ม.และอื่นๆจำนวน ๘๐ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด ๐.๓๐ ลบ.ม.ต่อวินาที จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๒,๗๕๕ เมตรพื้นที่ชลประทาน ๒,๐๐๐ ไร่บ้านแม่พุงเหนือโครงการชลประทานเชียงราย ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 02/04/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63027035886 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๘ รายการ ของงานซ่อมแซมสะพานฝายน้ำงาว ความยาว ๕๐ เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/04/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63037301303 ซื้อตลับหมึกและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๒๐ รายการ ของงานฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเมืองน้อย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยน้ำริน ความกว้าง ๖.๐๐ ม. สูง ๑.๒๐ เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ๕,๖๒๘ เมตร พื้นที่รับประโยชน์ ๒๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/04/2020
นับ: 10