Displaying 1 - 10 of 1143
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเชียงราย 63087675119 ซื้อหญ้านวลน้อย จำนวน ๑ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด ๐.๓๐ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๒,๗๕๕ เมตร พื้นที่ชลประทาน ๒,๐๐๐ ไร่ บ้านแม่พุงเหนือ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/09/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63097012490 ซื้อหญ้านวลน้อย จำนวน ๑ รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายพ่อขุน ความยาว ๒,๑๒๐ เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/09/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63087657075 ซื้อหญ้านวลน้อย จำนวน ๑ รายการ ของานก่อสร้างคันกั้นน้ำแม่ลาวฝั่งขวาฝายชัยสมบัติ ความยาว ๒๕๐ เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/09/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63097324963 ซื้อหญ้านวลน้อย จำนวน ๑ รายการ ของงานโครงการฝายปางไคร้พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๕ บ้านจำบอน ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/09/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63097327268 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ จำนวน ๖ รายการ ของงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/09/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63097322636 ซื้อแผ่นวัดระดับน้ำแบบตั้ง จำนวน ๑ รายการ ของงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/09/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63097294601 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ตัน ยี่ห้อ ISUZU จำนวน ๑๐ รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC.2 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/09/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63097301677 ซื้อน้ำมันเครื่องไดนามิคเซมิเซนเธติก SAE๑๕W-๔๐ จำนวน ๑ รายการ ของงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/09/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63097303061 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาด ๒ ตัน ยี่ห้อ โตโยต้า จำนวน ๑๕ รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC.2 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/09/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63097088088 จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงขนาด๕๐๐KVAระบบ๓เฟสพร้อมส่วนประกอบอื่นๆ จำนวน ๑ งาน ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด ๐.๓๐ลบ.ม.ต่อวินาทีจำนวน ๑ เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำความยาว ๒,๗๕๕ เมตรพื้นที่ชลประทาน ๒,๐๐๐ ไร่บ้านแม่พุงเหนือโครงการชลประทานเชียงราย ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/09/2020
นับ: 10