Displaying 1 - 10 of 547
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเชียงราย 62117159595 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ ของแผนงานประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62107209044 ซื้อตะปูหัวกลมแบนและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๓๔ รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย ๓R-RMC.๑ โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน ๑,๗๐๐ ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21/11/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62107204144 ซื้อตะปูหัวกลมแบน และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๓๔ รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC.2 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน 1,600 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21/11/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62107209057 ซื้อตะปูหัวกลมแบน และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๓๔ รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน 1,700 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/11/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62107203760 ซื้อตะปูหัวกลมแบนและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๓๔ รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย ๑L-๑L-๑R-RMC.๑ โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน ๑,๗๐๐ ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/11/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62107207328 ซื้อตะปูหัวกลมแบน และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๓๔ รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน 1,700 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 19/11/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62107207592 ซื้อตะปูหัวกลมแบนและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๓๔ รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย ๒L-RMC.๓ โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 19/11/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62107187961 ซื้อตะปูหัวกลมแบน และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๘ รายการ ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย กม.0+200-กม.0+386 อ่างเก็บน้ำห้วยบง จำนวน 703.08 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18/11/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62107172159 หินคลุกและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๕ รายการ ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย กม.๐+๒๐๐-กม.๐+๓๘๖ อ่างเก็บน้ำห้วยบง จำนวน ๗๐๓.๐๘ ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18/11/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62107227549 ซื้อไม้แปรรูป และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายเชียงราย กม.5+000-กม.7+000 จำนวน 1,706ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18/11/2019
นับ: 10