Displaying 1 - 10 of 397
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเชียงราย 62057209519 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน ๑ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองซง สนับสนุนโครงการหนองแรดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/05/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62057203844 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน ๑ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองซง สนับสนุนโครงการหนองแรดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/05/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62057207178 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน ๑ รายการ ของงานฝายห้วยสะโง๊ะใต้พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/05/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62057171015 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วและน้ำมันเบนซิน จำนวน ๒ รายการ ของงานทำนบดินบ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/05/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62047431640 จ้างตรวจเช็คมอเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๕ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันธาตุ หมู่ที่ ๔ บ้านสันธาตุ ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/05/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62057091224 ซื้อตะปูหัวกลมแบนและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๙ รายการ ของงานทำนบดินพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/05/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62057110673 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน ๑ รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน ระยะที่ ๒ ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 08/05/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62047409582 ซื้อกระดาษสีรองปก วัสดุอื่นๆ จำนวน ๓๕ รายการ ของงานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำในเขตโครงการชลประทานเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62047411794 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ของงานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำในเขตโครงการชลประทานเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62047427698 จ้างตรวจเช็คมอเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๓ กิโลวัตต์ จำนวน ๖ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันธาตุ หมู่ที่ ๔ บ้านสันธาตุ ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2019
นับ: 10