Displaying 1 - 10 of 521
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเชียงราย 62097570657 เหมาโครงการขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ ๑L- ๑L - ๑R - RMC.๑ โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย บ้านสันทรายมูล หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย แม่สาย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒.๐๐ - ๒.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐-๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62097579961 จ้างเหมาโครงการขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ ๑L - ๑R - RMC.๑ โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย บ้านน้ำจำ หมู่ที่ ๕ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒.๑๕ เมตร ลึก ๐.๔๕ เมตร หรือ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62097563405 จ้างเหมาโครงการขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ ๓L- RMC.๑ โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย บ้านสันถนน หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หรือ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62097574355 จ้างเหมาโครงการขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ ๓R - RMC.๑ โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒.๐๐ - ๒.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙๓๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62097577864 จ้างเหมาโครงการขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ ๑L - ๔R - RMC.๑ โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย บ้านศรีป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หรือ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๕ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62097535128 จ้างเหมาโครงการขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำฝายแม่แก้ว บ้านแม่แก้วเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานขนาดกว้าง 1.40-2.20 เมตร ลึก 0.30-0.40 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,168 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/09/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62097551885 จ้างเหมาโครงการขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ ๔R - RMC.๑ โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑.๕๐ - ๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร ๐.๔๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/09/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62097552232 จ้างเหมาโครงการขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 1L -RMC.๒ โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย บ้านสันหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานขนาดกว้าง ๑.๓๐-๑.๙๐ เมตร ลึก ๐.๓๐-๐.๔๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/09/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62097552387 จ้างเหมาโครงการขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ ๑R - RMC.๒ โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย บ้านหนองสี่แจ่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑.๕๕ - ๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๕ - ๐.๔๐ เมตร หรือ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๐๓๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/09/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62097551391 จ้างเหมาโครงการขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 2L -RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานขนาดกว้าง ๑.๘๐-๒.๒๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/09/2019
นับ: 10