Displaying 1 - 10 of 478
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเชียงราย 62087260634 จ้างตรวจเช็คระบบเกียร์ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์บรรทุกขนาด ๖ ตัน จำนวน ๑๒ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังเขียว หมู่ ๘ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62087259136 จ้างตรวจเช็คระบบเบรค - ระบบเกียร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน ๑๖ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังเขียว หมู่ ๘ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62087201936 จ้างตรวจเช็คมอเตอร์และอุปกณ์ต่าง ๆ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน ๕ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังอวน หมู่ที่ ๖ บ้านวังอวน ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62087200575 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน ๔x๔ จำนวน ๑ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังเขียว ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62087088768 ซื้อหญ้านวลน้อย จำนวน ๑ รายการ ของโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสาบ้านห้วยน้ำกืน หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยน้ำกืน ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/08/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62087118715 ซื้อหญ้านวลน้อย จำนวน ๑ รายการ ของโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/08/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62087116535 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังอวน ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/08/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62087009867 ซื้อวัสดุสำนักงานและอื่น ๆ จำนวน ๔๐ รายการ ของงานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำในเขตโครงการชลประทานเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/08/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62087162890 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน ๑ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังเขียว หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 08/08/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62087111257 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน ๑ รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน ระยะที่ ๒ ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/08/2019
นับ: 10