Displaying 1 - 10 of 1792
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเชียงราย 64067393555 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว บี ๗ จำนวน ๑ รายการ ของงานขุดลอกหนองเขียวบ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๙๐,๓๐๐ ลบ.ม. (จังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/06/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64067400183 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว บี ๗ จำนวน ๑ รายการ ของงานขุดลอกเวียงหนองหล่ม (หนองฮ่อมแฮด) หมู่ที่ ๗ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (จังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/06/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64067396072 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยตาควน ความยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/06/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64067393350 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา จำนวน ๑ รายการ ของงานบริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานเชียงราย พื้นที่ชลประทาน ๒๐๑,๗๗๖ ไร่ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/06/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64067245541 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ตัน ยี่ห้อ ISUZU จำนวน ๒๔ รายการ ของงานฝายบ้านต้นเขืองพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ ๑ พื้นที่รับประโยชน์ ๒๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21/06/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64067368853 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาและน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๒ รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำ ๑L- RMC ฝายเชียงราย จำนวน ๓,๐๐๐ เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21/06/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64067362937 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาและน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๒ รายการ งานโครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำแม่พุงฝั่งขวา ระยะที่ ๑ พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๕๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21/06/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64067369482 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว บี ๗ จำนวน ๑ รายการ ของงานขุดลอกเวียงหนองหล่ม (หนองฮ่อมแฮด) หมู่ที่ ๗ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (จังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21/06/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64067282959 ซื้อแผ่นรองตัดและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๕๘ รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยตาควน พื้นที่รับประโยชน์ ๘๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18/06/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64067289343 ซื้อน้ำยาบ่มคอนกรีตและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๒๔ รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยตาควน พื้นที่รับประโยชน์ ๘๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18/06/2021
นับ: 10