Displaying 1 - 10 of 32
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเชียงราย 64067396072 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยตาควน ความยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/06/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64037599877 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา จำนวน ๑ รายการ ของงานโครงการฝายปางไคร้พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๕ บ้านจำบอน ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/03/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 63127258044 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C ๑๘/๒๑ จำนวน ๑ รายการ ของงานฝายลุงจ๊อด-ยายลีพร้อมระบบส่งน้ำ (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) พื้นที่ชลประทาน ๒๐๐ ไร่ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 10/03/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64027274307 เช่าเครื่องสูบน้ำขนาดท่อ ๓ นิ้ว และอื่น ๆ จำนวน ๒ รายการ ของงานปรับปรุงท่อลอดน้ำร่องลึก คลอง RMC ฝายเชียงราย ความยาว ๘๑.๕๐ เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/03/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 63127132445 ซื้อหินใหญ่ และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๕ รายการ ของงานปรับปรุงท่อลอดน้ำแม่ห่าง คลอง RMC ฝายเชียงราย ความยาว ๘๑.๐๐ เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/01/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 63117379280 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี๗ จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมสระเก็บน้ำ จำนวน ๖๗๒ ตารางเมตร ฝายบ้านไทยสามัคคี โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 02/12/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63117307977 ซื้อเชือกไนล่อนและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๒๓ รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ๗L-RMC ฝายเชียงราย ระยะทาง ๑.๖ กม. โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 02/12/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63047609206 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ๘L-RMC ฝายเชียงราย กม. ๐+๐๐๐ -กม. ๕+๐๐๐ ความยาว ๑,๘๘๓ ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/07/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63067073361 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน จำนวน ๘ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด ๐.๓๐ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๒,๗๕๕ เมตร พื้นที่ชลประทาน ๒,๐๐๐ ไร่ บ้านแม่พุงเหนือ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/06/2020
โครงการชลประทานเชียงราย 63047365625 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๒๒ รายการ ของงานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงราย (ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยกว๊าน (งานดำเนินการเอง) หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยกว๊าน ตำบลแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2020
นับ: 10