Displaying 1 - 10 of 14
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเชียงราย 62027053351 จ้างก่อสร้างงานดินขุดด้วยเครื่องจักรพร้อมเกลี่ยและตกแต่ง ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังเขียว หมู่ที่ ๘ บ้านวังเขียว ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/06/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62037147748 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน ๓ รายการ ของโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสาบ้านห้วยน้ำกืน หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยน้ำกืน ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/05/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62037096378 ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน ๑ รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย ๒L-RMC.๓ กม.๑+๔๑๐ ถึง กม.๒+๓๗๐ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/03/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 61107178160 ซื้อบุ้งกี๋พลาสติกและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑๓ รายการ งานกำจัดวัชพืช (โดยแรงคน) คลอง LMC อ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก โครงการชลประทานเชียงราย หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ศรีวิไลย์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/03/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 61127471352 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๒๓ รายการ ของงานซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยกว๊าน ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 61107132492 จ้างก่อสร้างงานดินขุดด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้าย ของงานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณท้ายฝายน้ำงาว โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/01/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 61127473394 จ้างขุดลอกตะกอนด้วยแรงคน จำนวน ๑ งาน ของงานจ้างเหมาขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำ คลอง ๑L-RMC.๓ กม.0+000- กม.0+๘๖๐ โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (งานโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (๑ โครงการ ๑ ล้านบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/01/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 61127189361 ซื้อมีดคัตเตอร์และวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑๑ รายการ ของงานค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/12/2018
โครงการชลประทานเชียงราย 61107250289 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (ชนิดไม้เนื้ออ่อน) ขนาดต่างๆ จำนวน ๕ รายการ ของงานทำนบดินบ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 19/12/2018
โครงการชลประทานเชียงราย 61107123191 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๒๓ รายการ ของงานทำนบดินบ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 19/12/2018
นับ: 10