Displaying 1 - 10 of 2413
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 7 66099559425 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 โครงการ (ต่อเนื่อง) งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/09/2023
สำนักงานชลประทานที่ 7 66099492003 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (สำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/09/2023
สำนักงานชลประทานที่ 7 66099488754 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (คันพนังกั้นน้ำชีฝั่งซ้ายด้านท้ายเขื่อนธาตุน้อย จ.อุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/09/2023
สำนักงานชลประทานที่ 7 66099209040 ซื้อแบตเตอรี่ ชนิดตะกั่ว-กรด ใช้กับเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 รายการ (ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P.2 จ.อุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/09/2023
สำนักงานชลประทานที่ 7 66099208883 ซื้ออะไหล่เครื่องสูบน้ำ จำนวน 34 รายการ (ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P.2 จ.อุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/09/2023
สำนักงานชลประทานที่ 7 66099208837 ซื้ออะไหล่เครื่องสูบน้ำ จำนวน 34 รายการ (ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P.5 จ.ยโสธร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/09/2023
สำนักงานชลประทานที่ 7 66099119253 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P.6/1 จ.ยโสธร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/09/2023
สำนักงานชลประทานที่ 7 66099153451 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ (ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P.1 จ.ยโสธร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 08/09/2023
สำนักงานชลประทานที่ 7 66099001181 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/09/2023
สำนักงานชลประทานที่ 7 66089648838 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (พนังป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายเขื่อนยโสธร ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/09/2023
นับ: 10