Displaying 1 - 10 of 1983
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 7 65097535458 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ สำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 23/09/2022
สำนักงานชลประทานที่ 7 65097572976 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 23/09/2022
สำนักงานชลประทานที่ 7 65087788616 ประกวดราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องจักรกลก่อสร้าง สำหรับงานซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 7 จำนวน 3 คัน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 22/09/2022
สำนักงานชลประทานที่ 7 M65090020627 ซื้อท่อผนังสองชั้นชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ผนังชั้นนอกผสมวัสดุใช้ซ้ำ (HDPE Two - Layer Hybrid Recycle Pipe) และอื่น ๆ จำนวน 30 รายการ สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำพื้นที่ชลประทาน 2,500 ไร่ บ้านเหล่าทุ่ง ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 19/09/2022
สำนักงานชลประทานที่ 7 M65090020573 ซื้อท่อผนังสองชั้นชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ผนังชั้นนอกผสมวัสดุใช้ซ้ำ (HDPE Two - Layer Hybrid Recycle Pipe) และอื่น ๆ จำนวน 35 รายการ สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำพื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านบ่อดอกซ้อน ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 19/09/2022
สำนักงานชลประทานที่ 7 65097364094 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องมือเขื่อนห้วยโพงตอนบน ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 15/09/2022
สำนักงานชลประทานที่ 7 65097094388 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องมือเขื่อนห้วยสะพงน้อย ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 15/09/2022
สำนักงานชลประทานที่ 7 65097093242 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องมือเขื่อนห้วยเดือนห้า ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 15/09/2022
สำนักงานชลประทานที่ 7 65097083694 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องมือเขื่อนห้วยคันแทใหญ่ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 15/09/2022
สำนักงานชลประทานที่ 7 65097364094 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องมือเขื่อนห้วยโพงตอนบน ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 15/09/2022
นับ: 10