Displaying 1 - 10 of 1206
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 7 64037577871 ซื้ออะไหล่รถบลูโดเซอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/04/2021
สำนักงานชลประทานที่ 7 64037584922 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/04/2021
สำนักงานชลประทานที่ 7 64037526422 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/04/2021
สำนักงานชลประทานที่ 7 64037578733 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/04/2021
สำนักงานชลประทานที่ 7 M64040005654 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ความจุเพิ่มขึ้น 10 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 09/04/2021
สำนักงานชลประทานที่ 7 64037583937 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 08/04/2021
สำนักงานชลประทานที่ 7 64037491596 ซื้อเบ็ดเตล็ด จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 08/04/2021
สำนักงานชลประทานที่ 7 64037490829 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 08/04/2021
สำนักงานชลประทานที่ 7 64037528176 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (อาคารบังคับน้ำห้วยไหล) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 08/04/2021
สำนักงานชลประทานที่ 7 64047097378 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 08/04/2021
นับ: 10