Displaying 1 - 10 of 1890
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 7 65067263611 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถขุด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/06/2022
สำนักงานชลประทานที่ 7 65067269950 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/06/2022
สำนักงานชลประทานที่ 7 65067264709 ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/06/2022
สำนักงานชลประทานที่ 7 65067263008 ซื้ออะไหล่เครื่องสูบน้ำ จำนวน 95 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/06/2022
สำนักงานชลประทานที่ 7 65067263611 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถขุด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/06/2022
สำนักงานชลประทานที่ 7 65067269950 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/06/2022
สำนักงานชลประทานที่ 7 65067097962 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/06/2022
สำนักงานชลประทานที่ 7 65067096752 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/06/2022
สำนักงานชลประทานที่ 7 65067165412 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/06/2022
สำนักงานชลประทานที่ 7 65067165044 ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/06/2022
นับ: 10