Displaying 1 - 10 of 1070
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 7 64017203564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/01/2021
สำนักงานชลประทานที่ 7 64017203686 จ้างทำไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/01/2021
สำนักงานชลประทานที่ 7 64017101197 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (ซ่อมเสริมห้องน้ำอาคารส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/01/2021
สำนักงานชลประทานที่ 7 64017182393 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/01/2021
สำนักงานชลประทานที่ 7 64017102884 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/01/2021
สำนักงานชลประทานที่ 7 64017102455 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง จ.ยโสธร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/01/2021
สำนักงานชลประทานที่ 7 64017203564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/01/2021
สำนักงานชลประทานที่ 7 64017203619 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/01/2021
สำนักงานชลประทานที่ 7 64017100686 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 12/01/2021
สำนักงานชลประทานที่ 7 64017099655 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 12/01/2021
นับ: 10