Displaying 1 - 10 of 2233
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 7 66037435387 ซื้ออุปกรณ์เบ็ดเตล็ด จำนวน 11 รายการ (โครงการประตูระบายน้ำห้วยมุก ต.เมืองมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร (หัวงานและอาคารประกอบ)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/03/2023
สำนักงานชลประทานที่ 7 66037433873 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (โครงการประตูระบายน้ำห้วยมุก ต.เมืองมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร (หัวงานและอาคารประกอบ)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/03/2023
สำนักงานชลประทานที่ 7 66037455134 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน /ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ/ค่าดำเนินการออกแบบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/03/2023
สำนักงานชลประทานที่ 7 66037316091 ซื้ออุปกรณ์เจาะสำรวจปฐพีและธรณีวิทยา จำนวน 6 รายการ (ฝายห้วยศรีคุณแง่น้อย ม.12 บ.ดานสาวดอย ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2023
สำนักงานชลประทานที่ 7 66037323157 ซื้อเบ็ดเตล็ด จำนวน 11 รายการ (ฝายห้วยศรีคุณแง่น้อย ม. 12 บ.ดานสาวดอย ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 23/03/2023
สำนักงานชลประทานที่ 7 66037307449 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (ฝายห้วยศรีคุณแง่น้อย ม.12 บ.ดานสาวดอย ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 23/03/2023
สำนักงานชลประทานที่ 7 66037306555 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตัก จำนวน 15 รายการ (โครงการสนับสุนนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 23/03/2023
สำนักงานชลประทานที่ 7 66037316528 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ (ฝายห้วยศรีคุณแง่น้อย ม.12 บ.ดานสาวดอย ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 23/03/2023
สำนักงานชลประทานที่ 7 66037431254 ซื้ออุปกรณ์เจาะสำรวจ จำนวน 8 รายการ (ประตูระบายน้ำห้วยมุก ต.เมืองมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร (หัวงานและอาคารประกอบ)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 23/03/2023
สำนักงานชลประทานที่ 7 66037224449 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 7 รายการ (โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/03/2023
นับ: 10