Displaying 1 - 10 of 253
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62107056451 ซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ แบบหัวรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/10/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62107053544 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/10/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 62097637170 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 62097630796 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 62097611269 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 62097576421 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62097565365 จ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง (สถานีสูบน้ำ มทส.) หมู่ที่ 5 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,480.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/09/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62097565660 จ้างขุดลอกบ่อประปาหมู่บ้านมอจะบก หมู่ที่ 6 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 50.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,520 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/09/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62097564268 จ้างขุดร่องชักน้ำประปาหมู่บ้านกระโตน หมู่ที่ 3 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,800.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/09/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62097563700 จ้างขุดร่องชักน้ำประปาหมู่บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 9 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,400.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/09/2019
นับ: 10