Displaying 1 - 10 of 62
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62097417678 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 111,900.00 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 18/09/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62097356765 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 111,900.00 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/09/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62087373775 ประกวดราคาจ้างทำเครื่องกว้านบานระบาย งานปตร.บ้านบึงบัวทอง ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/08/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 62077525263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 17.950 กม. (สชป.๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 22/08/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62087320730 ประกวดราคาจ้างทำบานระบาย และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง งานปตร.บ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 62077505136 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำหรับระบบห้องประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์ (Video Conference) ขนาดผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ ท่าน ของสำนักงานชลประทานที่ ๘ (จำนวน ๔ ชุด) (สชป.๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 09/08/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62077574412 ประกวดราคาซื้อหินย่อย เบอร์ 1 และอื่นๆ งานปตร.ปากคลองเปลือยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/08/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62077545238 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดที่ 1 ขนาดจุถุงละ 50 กก. งานปตร.ปากคลองเปลือยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/08/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62077430927 ประกวดราคาซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร ศก.1.00 เมตร งานอาคารบังคับน้ำบ้านสำโรง ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 23/07/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62077431003 ประกวดราคาซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ประเภทไม้เนื้ออ่อน ขนาดต่างๆ งานอาคารบังคับน้ำบ้านสำโรง ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 23/07/2019
นับ: 10