Displaying 1 - 10 of 43
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานนครราชสีมา M62050006044 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ งานปตร.ปากคลองเปลือยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (คป.นครราชสีมา) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 10/05/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 M62040016483 จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนห้วยตาจู ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ (สชป.๘) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 25/04/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา M62040007707 วัสดุเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ งานอาคารบังคับน้ำบ้านสำโรง ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (คป.นครราชสีมา) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 10/04/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา M62030004383 จ้างก่อสร้าง ปตร.บ้านบึงทอง ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (คป.นครราชสีมา) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 07/03/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา M62020009451 วัสดุเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ งานระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบในเขตตำบลค้างพลู ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (คป.นครราชสีมา) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 12/02/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา M62020008245 วัสดุเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ งานปตร.บ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (คป.นครราชสีมา) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/02/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา M62020005958 น้ำมันเชื้อเพลิง หล่อลื่น อะไหล่และเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ งานปตร.บ้านกระดาน ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (คป.นครราชสีมา) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 08/02/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา M62020004071 น้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น เครื่องเขียน อะไหล่และเบ็ดเตล็ด งานแก้มลิงดอนยาวน้อย ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 06/02/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา M62010027616 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด งานปตร.ปากคลองเปลือยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (คป.นครราชสีมา) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 31/01/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 M62010001732 ปตร.บ้านกระดาน ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (สชป.๘) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 16/01/2019
นับ: 10