Displaying 1 - 10 of 47
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 8 M62080014164 ก่อสร้างอาคารจอดรถ 3 ชั้น โครงการศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ตำหนักทิพย์พิมาน) (สชป.๘) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 M62080000518 น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ (สชป.8) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 01/08/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 M62070021230 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 17.950 กม. (สชป.๘) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 26/07/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 M62070020173 ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำหรับระบบห้องประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์ (Video Conference) ขนาดผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ ท่าน ของสำนักงานชลประทานที่ ๘ (จำนวน ๔ ชุด) (สชป.๘) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 25/07/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา M62050006044 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ งานปตร.ปากคลองเปลือยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (คป.นครราชสีมา) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 10/05/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 M62040016483 จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนห้วยตาจู ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ (สชป.๘) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 25/04/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา M62040007707 วัสดุเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ งานอาคารบังคับน้ำบ้านสำโรง ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (คป.นครราชสีมา) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 10/04/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา M62030004383 จ้างก่อสร้าง ปตร.บ้านบึงทอง ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (คป.นครราชสีมา) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 07/03/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา M62020009451 วัสดุเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ งานระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบในเขตตำบลค้างพลู ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (คป.นครราชสีมา) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 12/02/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา M62020008245 วัสดุเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ งานปตร.บ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (คป.นครราชสีมา) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/02/2019
นับ: 10