Displaying 1 - 4 of 4
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 8 P62010003704 ปตร.บ้านกระดาน ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (สชป.๘) [P1] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 07/03/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา P61090007860 งานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองยาง อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [P1] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 29/01/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา P61100014762 งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำบะอีแตน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [P1] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 29/01/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา P61100014803 งานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองตาพรม อ่างเก็บน้ำบะอีแตน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [P1] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 29/01/2019
นับ: 4