Displaying 1 - 10 of 15
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 8 P62080019743 ก่อสร้างอาคารจอดรถ 3 ชั้น โครงการศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ตำหนักทิพย์พิมาน) (สชป.๘) [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 19/09/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา E62090019893 งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 111,900.00 ลูกบาศก์เมตร [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 17/09/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 P62040022278 จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนห้วยตาจู ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ (สชป.๘) [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 20/08/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 P62080000753 น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/08/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 P61080023807 แก้มลิงบึงพะไล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 06/08/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 P61090000085 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง ๖.๙๐๐ กม. [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 06/08/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา P62010039369 จ้างก่อสร้างปตร.ปากคลองเปลือยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 08/05/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา P62010039380 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดที่ 1 จำนวน 1 รายการ งานปตร.ปากคลองเปลือยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 08/05/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา P62010039391 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ขนาดต่างๆ จำนวน 1 รายการ งานปตร.ปากคลองเปลือยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 08/05/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา P62010039387 ซื้อหินย่อย เบอร์ 1 และอื่นๆ จำนวน 5 รายการ งานปตร.ปากคลองเปลือยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 08/05/2019
นับ: 10