Displaying 1 - 10 of 630
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62107053544 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 08/10/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62107055536 ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 08/10/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62107056451 ซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ แบบหัวรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/10/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62097417678 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 111,900.00 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/09/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 62097611269 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/09/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 62097630796 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/09/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 62097637170 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/09/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 62097426135 จ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ 3 ชั้น โครงการศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรโป่งตาลอง จังหวัดนครราชสีมา (สชป.๘) โดยวิธีคัดเลือก [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 26/09/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 62097558881 ซื้อปากกาหมึกเจลและอื่นๆ จำนวน 13 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 62097624555 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2019
นับ: 10