Displaying 1 - 10 of 990
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63037572967 ซื้อกะบะถือปูน พีวีซี ขนาดปากกว้าง 12 นิ้ว และอื่นๆ งานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ ความยาว 200 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63037573086 ซื้อกาวชนิดแท่ง ขนาด 21 กรัม และอื่นๆ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC พื้นที่ 402 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63037570915 ซื้อค้อนปอนด์ขนาด 6 ปอนด์ และอื่นๆ งานแก้มลิงหนองคึม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63037573154 ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าวด้ามยาว 170 ซม. และอื่นๆ งานซ่อมแซมอาคารประกอบ คลองสายใหญ่ฝั่งขวา จำนวน 19 แห่ง พื้นที่ 200 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ โครงชลประทานนครราชสีมา ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63037573227 ซื้อสีเคลือบเงา (สีน้ำมัน) สีเทา ขนาดจุกป.ละ 3.785 ลิตร และอื่นๆ งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำแนวท่อส่วนเหนือ จำนวน 1 สาย ระยะทาง 0.5 กิโลเมตร โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63037573019 ซื้อเกรียงไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 12 นิ้ว พร้อมด้าม และอื่นๆ งานซ่อมแซมคลอง RMC จำนวน 1 สาย พื้นที่ 1,580 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63037573288 ซื้อเครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 8 (มอก.717-2530) และอื่นๆ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC พื้นที่ 997 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63047069478 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) ISO 9002-2542 งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน จุดที่ 2 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63047065115 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) ISO 9002-2542 งานขุดลอกลำห้วยหญ้าคา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63037587925 ซื้อกระดาษทำปก ขนาด A4 น้ำหนัก 110 แกรม บรรจุรีมละ 200 แผ่น และอื่นๆ โครงการขุดลอกแก้มลิงบึงสำโรงกระจาย พร้อมอาคารประกอบ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
นับ: 10