Displaying 1 - 10 of 643
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 8 62107299920 ซื้อกล้องระดับแบบดิจิตอลและอื่นๆ จำนวน 2 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/11/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62107072693 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 04/11/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62107350010 ซื้อแฟ้มยึดชนิดสันหนาทำด้วยกระดาษแข็งไฟเบอร์ มีเหล็กหนีบเอกสารสันหนา 3 นิ้ว และอื่นๆ งานขุดลอกร่องชักน้ำประปาบ้านเมืองรัง หมู่ที่ 3 ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,100.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/11/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62107350387 ซื้อกระดาษปอนด์ขาว ชนิดพิเศษ 80 แกรม A4 และอื่นๆ งานขุดลอกบ่อประปาหมู่บ้านมอจะบก หมู่ที่ 6 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 50.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,520 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/11/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62107351116 ซื้อเครื่องเหลาดินสอ ชนิดมือหมุน และอื่นๆ งานขุดร่องชักน้ำประปาหมู่บ้านหนองโน หมู่ที่ 4 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,100.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/11/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62107336250 ซื้อกระดาษปอนด์ขาว ชนิดพิเศษ 80 แกรม A4 และอื่นๆ งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง (สถานีสูบน้ำ มทส.) หมู่ที่ 5 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,480.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/11/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62107335407 ซื้อแฟ้มยึดชนิดสันหนาทำด้วยกระดาษแข็งไฟเบอร์ และอื่นๆ งานขุดร่องชักน้ำประปาหมู่บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 9 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,400.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/11/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62107335215 ซื้อกระดาษปอนด์ขาว ชนิดพิเศษ 80 แกรม A4 และอื่นๆ งานขุดร่องชักน้ำประปาหมู่บ้านกระโตน หมู่ที่ 3 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,800.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/11/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62107085287 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/11/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62107070616 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/11/2019
นับ: 10