Displaying 1 - 10 of 19
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 8 63080503765 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน ๑ รายการ (สชป.๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/08/2020
สำนักงานชลประทานที่ 8 63087509110 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน ๑ รายการ (สชป.๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/08/2020
สำนักงานชลประทานที่ 8 63087512334 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/08/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63047448491 ซื้อเครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 (มอก.717-2530) และอื่นๆ งานแก้มลิงเริงสระแก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/05/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63027430121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้มลิงหนองคึม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (คป.นครราชสีมา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/05/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63037505482 ซื้อกระดาษปอนด์ขาวชนิดพิเศษ 80 แกรม A4 (ถ่ายเอกสาร, พิมพ์คอมฯ) จุรีมละ 500 แผ่น และอื่นๆ งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง ความจุ 0.05 ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานนครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/04/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63037383405 ซื้อแฟ้มเสนอลงนามปกเคลือบแลคซีนอย่างดี และอื่นๆ งานซ่อมแซมถนนคลองส่งน้ำ LMC อ่างฯ บึงกระโตน (Para A/C) ระยะทาง 0.450 กม. ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/04/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63037414829 ซื้อกระดาษปอนด์ขาวชนิดพิเศษ 80 แกรม A4 และอื่นๆ งานซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงาน อ่างฯ ห้วยบง (Para A/C) ระยะทาง 0.580 กม. ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/04/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63037393766 ซื้อกรรไกรตัดกระดาษ 8 นิ้ว , 9 นิ้ว และอื่นๆ งานซ่อมแซมถนนทำนบดิน อ่างฯ ห้วยยาง (Para A/C) ระยะทาง 0.745 กม. ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/04/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63037547309 ซื้อปากกาลูกลื่น ขนาดลายเส้น 0.38 ซม. และอื่นๆ งานซ่อมแซมถนนรอบที่ทำการอ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล (Para A/C) ระยะทาง 0.430 กม. ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/04/2020
นับ: 10